אבנר גפני תעשיות מתכת (1995) - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6699 עמוד 36 מתאריך 19/11/2013

    ... אבנר גפני תעשיות מתכת (995ו) בע״מ (ח״פ 51-224916-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל ...

  2. גיליון 5441 עמוד 44 מתאריך 27/09/2005

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אבנר וידברג, מפרק גפנית חברה לאחזקות בע״מ (ח״פ 51-127865-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...