אגם תעופה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6682 עמוד 30 מתאריך 28/10/2013

    ... החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.12.2013, בשעה 12.00, אצל עו׳׳ד יוסי פורת, רח' השלושה 2, בית מדנס, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אמיר אגמי, מפרק מיקרוקאד בע״מ (ח”פ 51-192762-6) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 6528 עמוד 8 מתאריך 07/01/2013

    ... 3.    רשות שדות התעופה, הסתדרות החדשה 4.    הובלה אווירית 5.    כלל העובדים 6.    תנאי עבודה 7.    5.11.2012 8.    10.7.2012 - 31.3.2015 1.    270/2012 2.    12.8.2012 3.    מעדני בשר ״טיב״ טירת צבי 2000, מועצת הפועלים מרחב העמקים 4.    תעשיית מזון 5 ...

  3. גיליון 6322 עמוד 37 מתאריך 17/11/2011

    ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.7.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חזי קטן, ת״ז 032222192, מרח' הירדן 1א, קרית שדה התעופה, למפרק החברה ...