אדן יניב שיווק - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6878 עמוד 12 מתאריך 14/09/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. בת שבע חלבני יניב זנגי מ פ ר ק י ם האופניים ועץ הדעת בע׳׳מ (ח״פ 51-321171-4 ...

 2. גיליון 6803 עמוד 23 מתאריך 14/05/2014

  ... קרן יניב, עו״ד באת כוח המבקשת הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןאופק ים שיווק בע״מ (ח׳׳פ 51-250518-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—983ו, כי באסיפה כללית ...

 3. גיליון 6782 עמוד 15 מתאריך 06/04/2014

  ... דורון גילפז, מפרק תבונה נכונה יצור יבוא ושיווק עזרים לימודיים בע׳׳מ (ח״פ 51-327467-0) (בפירוק מרצון) הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.3.2014 ...

 4. גיליון 6765 עמוד 33 מתאריך 04/03/2014

  ... ביום 23.4.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך החורש 4, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דניאל רוקח, מפרק פאסט מוב שיווק בע״מ (ח״פ 51-441845-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6692 עמוד 13 מתאריך 13/11/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורי שלגי, רו״ח, מפרק טכנו - סרוויס יבוא ושיווק בע״מ (ח”פ 51-339580-6) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6667 עמוד 35 מתאריך 03/10/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. סימונה רוזנצויג, עו״ד, מפרקת אנבר כחול שיווק מוצרי קוסמטיקה בע׳׳מ (ח״פ 51-323220-7 ...

 7. גיליון 6654 עמוד 14 מתאריך 02/09/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.11.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה יניב בקאל, עו״ד, מפרק איטאלום יבוא ושיווק אלומיניום (ח״פ 51-476661-7 ...

 8. גיליון 6615 עמוד 18 מתאריך 26/06/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עופר כהן, מפרק בגט הזהב שרותי שיווק (1995) בע׳׳מ (ח״פ 51-218863-2) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6546 עמוד 35 מתאריך 12/02/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יניב בר־זיק, עו״ד, מפרק י.ע.ר.ט סחר ושיווק בע״מ (ח״פ 51-377345-7) (בפירוק מרצון ...

 10. גיליון 6541 עמוד 24 מתאריך 30/01/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יורם בר, עו״ד, מפרק הום פורט שיווק נכסים והשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-389691-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...