אופיר קדימה יזמות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6565 עמוד 54 מתאריך 19/03/2013

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.8.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אופיר וייסבן, עו״ד, מפרק א.נ. ברק השקעות ויזמות בע״מ (ח׳׳פ 51-376095-9 ...

  2. גיליון 6389 עמוד 11 מתאריך 12/03/2012

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורי רצון, מפרק אופיר קדימה יזמות בע״מ (ח”פ 51-257254-6) (בפירוק מרצון ...