אופנת ראב - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6312 עמוד 26 מתאריך 27/10/2011

    ... תתכנס ביום 4.12.2011, אצל המפרק, רח' קרון אהרון 20, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גל אלדר, מפרק אופנת ראב בע׳׳מ (ח״פ 51-042653-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6292 עמוד 55 מתאריך 12/09/2011

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ניסן הרטשטיין, מפרק אופנת ראב בע״מ (ח״פ 51-042653-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

  3. גיליון 5746 עמוד 43 מתאריך 05/12/2007

    ... יהודה ראב 7, פתח תקוה, למפרקי החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקים הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דורון גיסין רחל ברום אורי פרטוש מ פ ר ק י ם ...