אורגני בכפר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6846 עמוד 24 מתאריך 27/07/2014

  ... פר׳׳ק 59362-06-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת דישון אורגני מושלם בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-367463-0, והמבקש: גדעון להבי, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רימון זינאתי, ממשרד דורון טיקוצקי צדרבוים, שד' פלי׳׳ם 7, בית הפניקס, קומה 7, חיפה 3309510, טל' 04-8147500, פקס' 04-8555976 ...

 2. גיליון 6833 עמוד 4 מתאריך 09/07/2014

  ... לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה-12005, אני ממנה את פנינה אורן, עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לחברת ועדת ערר לפי הסעיף האמור. כ״א בסיוון התשע״ד (19 ביוני 2014) (חמ 3-3899) יאיר שמיר _    שר החקלאות ופיתוח הכפר ...

 3. גיליון 6689 עמוד 44 מתאריך 07/11/2013

 4. גיליון 6662 עמוד 27 מתאריך 16/09/2013

  ... גוש: 5093, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 20 - 21. מטרת התכנית: הסדרה סטטוטורית של אתר קומפוסט קיים והקמת מתקנים הנדסיים לטיפול בפסולת אורגנית. עיקרי הוראות התכנית: 1.    שינוי ״עוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים. 2.    קביעת התכלית המותרת, זכויות הבנייה ומגבלות הבנייה. 3 ...

 5. גיליון 6572 עמוד 9 מתאריך 04/04/2013

  ... בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' קאופמן 6, קומה 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ניר בלזר, מפרק אורגני - פוד ש.ח. בע״מ (ח״פ 51-285319-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 6. גיליון 6431 עמוד 1 מתאריך 14/06/2012

  ... 4670 מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית................................................................. 4670 הארכת מינוי חבר בוועדות ערעורים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 4670 מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין ...

 7. גיליון 6402 עמוד 4 מתאריך 17/04/2012

  ... לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953', כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן: ת׳׳י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות, גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2012 למהדורה מיולי 2009 ...

 8. גיליון 6295 עמוד 10 מתאריך 19/09/2011

  ... מטרת התכנית: לאפשר הטמנת פסולת בעלת סיכון נמוך, טיפול בקרקעות מזוהמות והקמת מיתקן קומפוסטציה של פסולות אורגניות באתר הטמנת פסולת ״אפעה״. עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד אזור עתודה לייעוד פסולת; קביעת אופן ביצוע התכנית: הוראות להקמה, תפעול ואחזקה של המתחם; הוראות לסגירה ושיקום של המתחם. תנאים ...

 9. גיליון 6283 עמוד 3 מתאריך 18/08/2011

  ... 2    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 76. הודעה בדבר שינוי בסמל גוף אישור ובקרה לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס׳׳ה-2005 אני מודיעה, בהתאם לסעיף 3(ג) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), כי אישרתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק, שינוי בסמל הבקרה של הגוף - דרך המעבדה בע׳׳מ2, כלהלן ...

 10. גיליון 6247 עמוד 106 מתאריך 05/06/2011

  ... א-20110363    (א) אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכו וולקני (ב)    סיוע בטיפול בבעלי מוגבלויות והכשרתם לעבודה תור כדי לימוד מקצוע החקלאות האורגנית כמפורט בתוכנית שבבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה:    102,000 המועצה האוורית עמק המעיינות א־20110728 (א ...