אורן אטיאס סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6738 עמוד 18 מתאריך 19/01/2014

    ... מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן הראל, עו״ד, מפרק ל.קפה בריכת גורדון בע״מ (ח״פ 51-430441-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5453 עמוד 49 מתאריך 08/11/2005

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. מאור אביטבול, רו״ח, מפרק הבינלאומי הראשון סוכנות לביטוח (990ו) בע׳׳מ (ח״פ 51-151454-9 ...