אורנים - מיחזור - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6665 עמוד 19 מתאריך 01/10/2013

  ... ברוכי, רח' וילסון 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יהושע ארזי, מפרק אלמור מיחזור בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-243001-8) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6474 עמוד 6 מתאריך 20/09/2012

  ... חוק לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס׳׳ז-2007. י׳׳ג באב התשע׳׳ב (ו באוגוסט 2ו20) (חמ 3-4029) יוסי נשרי _    ראש עיריית קריית אונו ו ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 534. הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןסינרגיה מערכות אנרגיה בע״מ (ח״פ 3-9ו4407-ו5 ...

 3. גיליון 6468 עמוד 4 מתאריך 04/09/2012

  ... ד״ר אסף לבנון, ת״ז 059837609 ד״ר דניאל סטרובין, ת״ז 310601505 תוקף המינוי עד יום כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013). כ׳׳א באב התשע׳׳ב (9 באוגוסט 2012) (חמ 3-183-ה1) אהוד ברק שר הביטחון הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז-2007 בהתאם לסעיף 12(א ...

 4. גיליון 6421 עמוד 23 מתאריך 24/05/2012

  ... נטפספורט בע״מ (ח״פ 51-281604-2) ע.ע. מיחזור ופיתוח בע״מ (ח׳׳פ 51-400812-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.7.2012 ...

 5. גיליון 6414 עמוד 6 מתאריך 14/05/2012

  ... לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס׳׳ז-72007. תוקף ההחלטה מיום פרסומה. י' בניסן התשע׳׳ב )2 באפריל 2012) )חמ 3-4455) נזיה מסארוה _ראש המועצה המקומית כפר קרע 1    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 534. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 142. 3    ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 6. 4    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 116 ...

 6. גיליון 6394 עמוד 25 מתאריך 20/03/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שבתאי עטיה, מפרק ע.ע. מיחזור ופיתוח בע״מ (ח”פ 51-400812-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 7. גיליון 6353 עמוד 11 מתאריך 03/01/2012

  ... א.ג.מ מיחזור ופרוייקטים בע״מ )ח״פ 51-443669-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.2.2012 ...

 8. גיליון 6220 עמוד 12 מתאריך 04/04/2011

  ... 7)    שם האגודה: מיחזור ירוק נעמן - אגודה חקלאית שיתופית בע”מ. מס׳ האגודה: 57-005454-4. המען: ת׳׳ד 12, גבעת עדה 37808. תאריך רישום: ח׳ באדר ב׳ התשע׳׳א (14 במרס 2011). סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. (8)    שם האגודה: צומת שוקת כרמים - אגודה שיתופית חקלאית בע”מ ...

 9. גיליון 6122 עמוד 9 מתאריך 15/08/2010

  ... למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס”ח-32008. תום גרוסמן, ת׳׳ז 025707001 אורן וייט, ת”ז 032421646 גבריאל סנקר, ת”ז 031893365 ראמי חמוד, ת”ז 025998964 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם במשרד להגנת ...

 10. גיליון 6116 עמוד 4 מתאריך 05/08/2010

  ... תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ״א-21991 חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-31984 חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-41988 חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו-51996 חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז-62007 חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-72004 טור ג' ...