אור נועד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6814 עמוד 40 מתאריך 08/06/2014

  ... מועד האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל נדחה ליום 10.8.2014, בשעה 10.00, במשרדי ברק קפיטל בע״מ, רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן מינצר, מפרק מוקה סו בע״מ (ח״פ 51-383486-1 ...

 2. גיליון 6769 עמוד 31 מתאריך 12/03/2014

  ... מועד האסיפה הסופית של החברה הנ״ל נדחה ליום 29.4.2014,    בשעה 10.00, במשרדי ברק קפטיל בע״מ, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן מינצר, מפרק ויטלגו השקעות ושיווק בע״מ ...

 3. גיליון 6478 עמוד 23 מתאריך 27/09/2012

  ... 101 62010 2 05/201/?ונ0 נועדה ניוסיה הליפרון קלררן 101 63021 2 58/24/201 מוייב וקטוריה מוייב יויליב 1/1 68538 02/11/1511 נוב נשטרן שרה לורחי בודה 1/1 68538 ^01^/^6/^0 חידרמן ישראל וינטראוב אביבה ויוי 101 O30OO ...

 4. גיליון 6461 עמוד 26 מתאריך 20/08/2012

  ... 1.10.2012, בשעה 11.00, ברח' קרן היסוד 62, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שירי ויסקוס, עו״ד, מפרקת אור נועד בע״מ (ח״פ 51-377254-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6424 עמוד 26 מתאריך 04/06/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אשר ויצמן, מפרק אור נועד בע״מ (ח״פ 51-377254-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 6. גיליון 6416 עמוד 7 מתאריך 16/05/2012

  ... ת׳׳י 542 - אריג הנועד לציפוי בפוליוויניל כלורי, מנובמבר 1964; ת׳׳י 813 - שרפי פוליאתילן, מפברואר 1972; ת׳׳י 624 - דבק נוזל על בסיס גומי ערביקום, מאוגוסט 1966; ת׳׳י 763 - לוחות דפיפים על בסיס אריג כותנה רווי שרף תרמוסטי: סוג מיכני, ממאי 1970; ת׳׳י 822 - חומרי דיפוס אמינו פלסטיים ...

 7. גיליון 6405 עמוד 4 מתאריך 25/04/2012

  ... בדומה להתיישנות האזרחית, חסימת דרכה של הרשות בשל חלוף הזמן נועדה לאזן בין זכותה של הרשות להפעיל את סמכויותיה לבין הפגיעה בחייב, אשר אין ציפייה, ולא ראוי שתהיה, כי ישמור על ראיותיו שנים רבות. בהנחיה זו מפורט הסדר מקיף וכולל לעניין כלל ההיבטים של הליכי הגבייה המינהליים מבחינת הזמן, לאמור: מהו ...

 8. גיליון 6326 עמוד 6 מתאריך 27/11/2011

  ... פטור זה ניתן בתנאים אשר נועדו להגביל את העברת המידע בין מכוני התערובת, ובפרט להגביל את העברת המידע בדבר מחירים וכמויות של תערובות הנמכרות על ידי חברי לשכת המכונים. תוקפו של הפטור מוגבל לשנה אחת מיום מתן הפטור. החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש ...

 9. גיליון 6318 עמוד 48 מתאריך 10/11/2011

  ... נפוני עמליה 8 41 00920 1 ד20/־7/06־ ד ליסקר נווי טינשטיין אירה 8 41 00923 0 22/02/200 נועדה שרה מחלוף רינה 8/8 00323 8 28/07/208 טהןדוד כמן לוסי 8 /8 00325 0 6/05/208 8 זלינגר מלכה זלינגר נחוט 8 /8 00328 ...

 10. גיליון 6293 עמוד 20 מתאריך 12/09/2011

  ... 1 26/04/201 אברהם אורי אברהם אתה (טובה 1/147183 06/05/2010 אלמלף לאה אלמהב יצחק 1/147184 29/02/1992 לויאן מורד למאןאברחה 1/147185 12/01/2011 זלגריל איטה זיגריל דוד 1/147186 1 01/04/201 שמתהו חיים שמריהו נועדה ...