אור קול אקסקלוסיב הגברות (2000) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5746 עמוד 46 מתאריך 05/12/2007

  ... 1.2008, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חורב 16, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. משה פלג, רו״ח, מפרק אור - קול אקסקלוסיב בע״מ (ח״פ 51-181737-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 5734 עמוד 17 מתאריך 05/11/2007

  ... אור - קול אקסקלוסיב בע״מ (ח״פ 51-181737-1) ברקמן וקסלר ניהול (1997) בע״מ (ח״פ 51-251091-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...

 3. גיליון 5732 עמוד 45 מתאריך 31/10/2007

  ... אייל אילן, מפרק אור קול אקסקלוסיב הגברות(2000) בע״מ (ח״פ 51-288795-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.12.2007 ...

 4. גיליון 5689 עמוד 39 מתאריך 05/07/2007

  ... אור קול אקסקלוסיב הגברות(2000) בע״מ (ח״פ 51-288795-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.6.2007 ...