אושן יבוא ושיווק אופנה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6220 עמוד 18 מתאריך 04/04/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יעקב אלעד, עו״ד, מפרק לינקס יבוא ושיווק חלקים לרכב בע״מ (ח״פ 51-212146-8) (בפירוק מרצון ...