איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 3 מתאריך 06/10/2014

  ... ביאור: (א) הנתונים בסעיף זה הם באחריות משרד הביטחון; בשל מגבלות מערכת הבקרה יתרת הערבויות המצוינת היא סך כל יתרת הערבויות אשר ניתנו עד כה. אין ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 בשנת 2013 לחוק ושטרם ניתנו. ל' באב התשע׳׳ד (26 באוגוסט 2014) (חמ 3-1324)    יאיר לפיד _    שר האוצר ...

 2. גיליון 6892 עמוד 4 מתאריך 06/10/2014

  ... לעניין זה, בקרב מעסיק בענף הבניין, לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות תפסנות, רצפות, בנאות, טיח וברזל. בקרב מעסיק בענף עבודה עונתי, מניין העובדים ייבחן ב-י בינואר לפי ממוצע 12 חודשים אחרונים. וכן לעניין הייצוג ההולם, יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק, לצורך השמה בו, ומתקיימים ...

 3. גיליון 6892 עמוד 5 מתאריך 06/10/2014

  ... 2. מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה. 3 . הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה. כ' באלול התשע׳׳ד (15 בספטמבר 2014) (חמ 3-107-ה1) נפתלי בנט שר הכלכלה הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות ...

 4. גיליון 6892 עמוד 7 מתאריך 06/10/2014

  ... אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, את מועדיהן ואת מקומן; אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה. ה' בתשרי התשע׳׳ה (29 בספטמבר 2014) (חמ 3-320-ה1 ) נעמי זמרת _    יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין ...

 5. גיליון 6887 עמוד 21 מתאריך 28/09/2014

  ... שאר הוראות התכנית על פי הוראות תכנית רג/1370 ורג/מק/1370/א ללא שינוי ובכלל זה שטחי השירות מתחת לקרקע. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי ...

 6. גיליון 6885 עמוד 2 מתאריך 22/09/2014

  ... אישור זה מחליף אישור שניתן להסכם 7027/2010 שבין המרכז לשלטון מקומי לבין ההסתדרות הכללית, אשר ההסכם מפנה אליו. י׳׳ב באלול התשע׳׳ד )7 בספטמבר 2014( )חמ 3-1222-ת1) נפתלי בנט _    שר הכלכלה י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 205; התשנ׳׳ג, עמ' 167. מינוי ממונה על גבייה לפי פקודת המסים )גבייה ...

 7. גיליון 6885 עמוד 6 מתאריך 22/09/2014

  ... אין בשינוי זה כדי לשנות מיקום חניות. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ...

 8. גיליון 6884 עמוד 16 מתאריך 21/09/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום 14.1.2015 ...

 9. גיליון 6883 עמוד 2 מתאריך 18/09/2014

  ... לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל״ה-1975 בתוקף סמכותי לפי תקנה 41)ה( לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל״ה-1975/ אני ממנה את יוחנן בורשטין, לדרוש ממדביר להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה, הנמצא ברשותו. מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה ...

 10. גיליון 6881 עמוד 11 מתאריך 17/09/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 25.11.2014 ...