איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6879 עמוד 2 מתאריך 16/09/2014

  ... 3)    מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות בניתנת לו. משך המינוי חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר, לפי המוקדם מביניהם. י”ז בתמוז התשע׳׳ד (15 ביולי 2014) (חמ 3-602) יצחק אהרונוביץ' _    השר לביטחון הפנים 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390. ילקוט הפרסומים 6879, כ ...

 2. גיליון 6878 עמוד 5 מתאריך 14/09/2014

  ... זכויות הבנייה הן 82.5% מתוך 60% משטח התכנית, כלומר 66,082.5 מ”ר; ii) לשטח זה יש להוסיף 30% שטחי מרפסות (מאחר ותכנית בב/136 היא משנת 1977), כלומר סך כל השטח המותר בתכנית בב/136 הוא 85,907.25 מ”ר; iii) סך כל השטח בייעוד אזור מגורים ב בתכנית בב/136 הוא 62.5 דונם, כלומר השטח המותר באזור מגורים ב בתחום ...

 3. גיליון 6876 עמוד 15 מתאריך 10/09/2014

  ... וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.11.2014,    בשעה 9.00. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה ...

 4. גיליון 6875 עמוד 4 מתאריך 10/09/2014

  ... מעבר לקו בניין זה למעלית ציוד. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 6601, התשע׳׳ג, עמ' 5002. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בלא תשלום, במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר, שד' בן גוריון 68, קומה ג', חדר 309, תל אביב, בימים א', ב', ג', ה', בשעות 13.00-8.00, טל' 03-7247254 ...

 5. גיליון 6870 עמוד 2 מתאריך 04/09/2014

  ... מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה בפרקליטות מחוז מרכז. כל מינוי קודם לוועדה זו במחוז המרכז - בטל. כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 3-3720) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226; התשע׳׳א, עמ' 80. מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל לפי חוק ...

 6. גיליון 6869 עמוד 7 מתאריך 03/09/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(, התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...

 7. גיליון 6868 עמוד 3 מתאריך 02/09/2014

  ... ה)    לאחר י' בטבת התשע׳׳ה (1 בינואר 2015), תמיכה למוסד הציבור תינתן בכפוף לכך ששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק; התנאי האמור בסעיף זה לא יחול על מוסד ציבור אשר פעל לכך ששר האוצר יכריז עליו כעל גוף נתמך, ושר האוצר נמנע מלעשות כן משיקולים שאינם תלויים במוסד ...

 8. גיליון 6868 עמוד 9 מתאריך 02/09/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי הוראות בינוי שנקבעו בתכנית 5649ב בדבר תא שטח 82, וקביעת בינוי חדש להקמת בית המלון בשטח זה בהתאם למפורט בנספח הבינוי; ב) שינוי בקווי בניין מאושרים וקביעת קווי בניין חדשים; ג) הסבת שטח שנקבע בתכנית 5649ב כשטח מרפסות מקורות למלונאות לטובת שימושים מלונאיים אחרים; ד) הגדלת ...

 9. גיליון 6868 עמוד 20 מתאריך 02/09/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 1.9.2014, בשעה 12.00 ...

 10. גיליון 6867 עמוד 17 מתאריך 01/09/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 3.11.2014 ...