איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6800 עמוד 26 מתאריך 12/05/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 20.5.2014 ...

 2. גיליון 6798 עמוד 47 מתאריך 11/05/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם למען משרד עורכי דין רמי קוגן, רח' ברקוביץ 4, תל אביב ...

 3. גיליון 6798 עמוד 48 מתאריך 11/05/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.30 ביום 13.5.2014 ...

 4. גיליון 6797 עמוד 5 מתאריך 05/05/2014

  ... הפצת מוצרי יפאורה באילת בלעדיות בהפצה 9496 מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע״מ יפאורה - תבורי בע״מ פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, מי עדן לא תסרב לספק את מוצרי יפאורה למעט אם הורתה לה יפאורה שלא לספקם. תוקפו של הפטור מוגבל לכשנה (עד ח' בניסן התשע׳׳ה (28 במרס 2015 ...

 5. גיליון 6797 עמוד 6 מתאריך 05/05/2014

  ... המוסד לביטוח לאומי    לחברות בו לחתום על הסכם שגובש מול המוסד לביטוח לאומי במו׳׳מ בין האיגוד למוסד לביטוח לאומי פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, כל מבטח יהיה רשאי לנהל משא ומתן פרטני מול המוסד לביטוח לאומי וכן יוכל לפרוש מההסכם לפחות אחת לשנה, במועד שייקבע בהסכם. תוקפו של הפטור ...

 6. גיליון 6796 עמוד 10 מתאריך 04/05/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 1.6.2014 ...

 7. גיליון 6793 עמוד 20 מתאריך 29/04/2014

  ... כל זה לטובת התאמת השימוש במבנה לסביבתו ויצירת פתרונות דיור מתאימים לשכונה. עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות, בלא תוספת בשטחי בנייה עיקריים, גודלה הממוצע של יחידת דיור לא יקטן מ-65 מ”ר שטח עיקרי; ב) הגבהת גובהו הכולל של המבנה (כולל קומת הגג החלקית) ב-8.5 מ' מעל למאושר ...

 8. גיליון 6793 עמוד 42 מתאריך 29/04/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים מיום פרסומו ...

 9. גיליון 6790 עמוד 45 מתאריך 24/04/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ”ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 17.6.2014 ...

 10. גיליון 6790 עמוד 46 מתאריך 24/04/2014

  ... על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 11.5.2014, בשעה 16.00. יונתן שיף, עו״ד בא כוח המבקשים הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןמוניות חן בע״מ (ח׳׳פ 51-074503-7) (בפירוק ...