איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6788 עמוד 5 מתאריך 10/04/2014

  ... 5. תחילתו של תיקון זה ביום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014). כ״ח באדר ב' התשע״ד (30 במרס 2014) (חמ 3-1888) (803-35-2013-000045) לימור לבנת שרת התרבות והספורט הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ״מ 3/ 2ו/ 5 - שינוי לתכנית מיתאר מחוזית חלקית לרכבת קלה במטרופולין תל אביב ...

 2. גיליון 6785 עמוד 4 מתאריך 09/04/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל. לנושה או למשתתף שיבקש זאת ...

 3. גיליון 6783 עמוד 10 מתאריך 09/04/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 12.6.2014 ...

 4. גיליון 6783 עמוד 11 מתאריך 09/04/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה חודשיים מיום פרסומו ...

 5. גיליון 6782 עמוד 3 מתאריך 06/04/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967 ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...

 6. גיליון 6779 עמוד 3 מתאריך 02/04/2014

  ... לסוגי הפעילויות השונים, בהתאם להנחיות המשרד.״ 3. תחילה תחילתו של תיקון זה ביום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014). ב' באדר ב' התשע״ד (4 במרס 2014) (חמ 3-1888) 803-35-2013-000079 מאיר כהן שר הרווחה והשירותים החברתיים 4707 ילקוט הפרסומים 6779, ב' בניסן התשע״ד, 2.4.2014 ...

 7. גיליון 6777 עמוד 21 מתאריך 26/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפי תאריך הדיון ...

 8. גיליון 6776 עמוד 29 מתאריך 24/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 22.4.2014, בשעה 14.00 ...

 9. גיליון 6774 עמוד 23 מתאריך 20/03/2014

  ... בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו. א' באדר ב' התשע׳׳ד )3 במרס 2014( מירון הכהן רשם האגודות השיתופיות ביטול רישום אגודות שיתופיות ...

 10. גיליון 6773 עמוד 16 מתאריך 19/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 22.6.2014, בשעה 13.00 ...