איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6773 עמוד 18 מתאריך 19/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל. לנושה או למשתתף שיבקש זאת ...

 2. גיליון 6771 עמוד 26 מתאריך 13/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר מיום 29.4.2014, בשעה 17.00 ...

 3. גיליון 6771 עמוד 27 מתאריך 13/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען המופיע בפרטיהם הנ״ל, לא יאוחר מיום 19.5.2014 ...

 4. גיליון 6765 עמוד 28 מתאריך 04/03/2014

  ... כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 13.3.2014, בשעה 9.00 ...

 5. גיליון 6764 עמוד 7 מתאריך 02/03/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...

 6. גיליון 6764 עמוד 8 מתאריך 02/03/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-1 21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...

 7. גיליון 6764 עמוד 9 מתאריך 02/03/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ׳׳ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...

 8. גיליון 6762 עמוד 32 מתאריך 25/02/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון ...

 9. גיליון 6760 עמוד 5 מתאריך 23/02/2014

  ... י) בפסקה (9) - (ו) במקום ”4.27%” יבוא ”4.25%”; (2) בפסקת משנה (ב), אחרי ”מכלל סניפי התנועה” יבוא ”שבעבורם התבקשה תמיכה לפי סעיף זה”; (יא) בפסקה (9א), במקום ”6.99%” יבוא ”7%”; (יב) בפסקה (0ו), במקום ”%ו0 5” יבוא ”5%”; (יג) בפסקה (וו) - (ו) אחרי פסקת משנה (א)(5) יבוא ...

 10. גיליון 6760 עמוד 6 מתאריך 23/02/2014

  ... 2)    עד 1.5% בעד אחזקת סניף חדש מיוחד, שנפתחו בשנת 2012, בהתאם לסעיף 15(א)(8)(ב) כנוסחו ערב תחילתו של תיקון זה”; (2)    במקום סעיף 15(א)(8)(ג) בא: ”התמיכה לפי פסקה זו תינתן לשנה אחת בלבד, למעט לעניין תמיכה בפתיחה של סניף חדש מיוחד כאמור לעיל בפסקת משנה (ב);”. 13. תחילה ...