איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6759 עמוד 3 מתאריך 19/02/2014

  ... א)    בעד תקופת העבודה החל ממועד כניסתו לתוקף של צו זה ועד ליום 30.6.2015 -שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7% לתגמולים ו־6% לפיצויים; שיעור הפרשות העובד יעמוד על 6.5% לתגמולים, אשר ינוכו ממשכורתו; (ב)    בעד תקופת העבודה מיום 1.7.2015 - שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על 7.5% לתגמולים ו־6 ...

 2. גיליון 6759 עמוד 5 מתאריך 19/02/2014

  ... א)    המעסיק ישתתף, בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה, בהתאם להוראות צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בעניין זה, כפי שיתעדכנו מעת לעת (ב)    עובד המוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל, עם זאת מובהר, כי אם העובד יוסע על ידי המעסיק למקום ...

 3. גיליון 6759 עמוד 6 מתאריך 19/02/2014

  ... היעדרות ביום הזיכרון נוסף על ימי החופשה שלהם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת איבה יהיה זכאי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא; לעניין זה, ״בן משפחתו״ - בנו/ בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו . 21.    ימי אבל ...

 4. גיליון 6757 עמוד 23 מתאריך 17/02/2014

  ... כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך הדיון ...

 5. גיליון 6756 עמוד 38 מתאריך 16/02/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...

 6. גיליון 6754 עמוד 20 מתאריך 11/02/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 20.2.2014 בשעה 9.00 ...

 7. גיליון 6752 עמוד 4 מתאריך 06/02/2014

  ... מינוי זה יעמוד בתוקף עד יום ט' בטבת התשע׳׳ה )31 בדצמבר 2014). כ׳׳א בשבט התשע׳׳ד (22 בינואר 2014) (חמ 3-3034) עמיר פרץ _    השר להגנת הסביבה 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ט, עמ' 170; התש׳׳ע, עמ' 330. הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(1) לחוק ...

 8. גיליון 6752 עמוד 5 מתאריך 06/02/2014

  ... 2)    התיקון בסעיף 35(א) להוראה, לפי סעיף 10(1) לחוזר, המגביל את ההקלה שנעשתה בסעיף זה בחוזר ח-2313-06, רק למקרה שבו התאגיד הבנקאי השולט שולט לבדו בתאגיד הבנקאי שהוא חברה פרטית. ט”ו בשבט התשע׳׳ד (16 בינואר 2014) (חמ 3-3537) דוד זקן _    המפקח על הבנקים 1 ע”ר 1941, תוס' 1, עמ' 69 ...

 9. גיליון 6750 עמוד 4 מתאריך 04/02/2014

  ... פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, נתח השוק של יוניברסל ברכישת מדיה טלוויזיונית בזמן צפיית השיא לא יעלה על 25%. תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים. החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו ...

 10. גיליון 6748 עמוד 23 מתאריך 02/02/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...