איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6746 עמוד 9 מתאריך 30/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 8.5.2014 ...

 2. גיליון 6746 עמוד 14 מתאריך 30/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני מועד הדיון ...

 3. גיליון 6744 עמוד 24 מתאריך 28/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 4.2.2014 ...

 4. גיליון 6744 עמוד 25 מתאריך 28/01/2014

  ... 3) הואיל וביום 27.3.2012 ניתן צו לפירוק האגודה אלה אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ, מס' אגודה 57-003107-0, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6403, התשע׳׳ב, עמ' 3490, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום 2.1.2014, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד ...

 5. גיליון 6739 עמוד 28 מתאריך 20/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 3.2.2014 בשעה 12.00 ...

 6. גיליון 6736 עמוד 6 מתאריך 15/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל או בפקס' 09-7677144, לא יאוחר משעה 14.00 ...

 7. גיליון 6736 עמוד 7 מתאריך 15/01/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 2.4.2014 ...

 8. גיליון 6735 עמוד 4 מתאריך 13/01/2014

  ... אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק-יסוד: הממשלהי אני אוצל בזה לפארס טויל, מנהל תחום רישוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, את הסמכויות הנתונות לי לפי סעיף 1 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-21994, וזאת כל עוד הוא מכהן בתפקיד זה ...

 9. גיליון 6731 עמוד 7 מתאריך 09/01/2014

  ... לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, ״חוב פסוק״ - החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שהתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי ...

 10. גיליון 6731 עמוד 8 מתאריך 09/01/2014

  ... באחוזים או בשקלים חדשים) השירות (1)    כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,839 ש׳׳ח - 460 ש׳׳ח (2)    כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,839 ש״ח אך אינו עולה על 58,821 ש״ח -5% מסכום החוב הפסוק השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה ...