איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6866 עמוד 15 מתאריך 31/08/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...

 2. גיליון 6861 עמוד 4 מתאריך 21/08/2014

  ... למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן - המוסד) או למי שהוא הסמיכו לעניין זה, הנדרש לצורך פעילות המוסד. ח' באב התשע״ד (4 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-2535) משה אשר _    מנהל רשות המסים בישראל הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןרן בגנו בע״מ (ח״פ 228776-4-ו5 ...

 3. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

  ... תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י׳׳ג בתמוז התשע׳׳ה (30 ביוני 2015) וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו. ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (13 ביולי 2014) (חמ 3-2849) יצחק אהרונוביץ' _    השר לביטחון הפנים י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116. 2 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' ...

 4. גיליון 6858 עמוד 4 מתאריך 17/08/2014

  ... תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י׳׳ט בטבת התשע׳׳ו (31 בדצמבר 2015) וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם. ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (13 ביולי 2014) (חמ 3-2849) יצחק אהרונוביץ' _    השר לביטחון הפנים 1    ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338; התשנ׳׳ז, עמ' 116. 2 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א ...

 5. גיליון 6858 עמוד 17 מתאריך 17/08/2014

  ... חלוקת תחום התכנית לשני מתחמים נבדלים זה מזה: מתחם א' ומתחם ב', הכל כמסומן בתשריט. איחוד וחלוקה בתכנית זו יחול על מתחם אי. 4.    קביעת יעודי קרקע, שימושים מותרים, זכויות בנייה, גובה בנייה מרבי והוראות בנייה בתחום התכנית, כדלקמן: א. קביעת זכויות והוראות בנייה להקמתם של 2 מבנים נפרדים אחד על ...

 6. גיליון 6857 עמוד 2 מתאריך 14/08/2014

  ... 3)    משתתפי התכנית הקדם־צבאית הם בני 17 לפחות, שהצהירו על מחויבותם להתגייס לצבא הגנה לישראל או לשרת שירות לאומי או שירות אזרחי בן שנתיים עם תום ההשתתפות בתכנית כאמור; יובהר כי תנאי זה יחול על משתתפים שהם חניכים בלבד; (4)    מטרתה לאפשר למשתתפיה לקחת חלק בתהליך העצמה אשר יוביל לבחירת שירות צבאי ...

 7. גיליון 6857 עמוד 3 מתאריך 14/08/2014

  ... ה)    עולים או בני עולים; לעניין זה ״עולה״ - מי שעלה למדינת ישראל במהלך שש השנים שקדמו לשנה שבעדה מתבקשת התמיכה וכן מי שמוצאו או מוצא הוריו מאתיופיה; (ו)    מגוריהם נמצאים ביישוב שמדד הטיפוח הרשותי או היישובי או השכונתי של המשרד לגביו גבוה מ-6; (ז)    למדו באחת המסגרות התומכות של משרד ...

 8. גיליון 6857 עמוד 5 מתאריך 14/08/2014

  ... 21)    ראש התכנית הקדם-צבאית יועסק בתפקידו זה בהיקף של משרה מלאה לפחות, ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה: (א)    אזרח ותושב ישראל; (ב)    בגיר; (ג)    לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש ראש תכנית קדם-צבאית ...

 9. גיליון 6857 עמוד 13 מתאריך 14/08/2014

  ... הניקוד במשתנה זה יהיה כאמור להלן: (1)    לגבי מוסד ציבור כאמור בסעיף 4(1)(א) - הניקוד שיינתן יהיה היקף הוצאות המוסד לפי הדוח הכספי המבוקר האחרון; (2)    לגבי מוסד ציבור כאמור בסעיף 4(1)(ב) - הניקוד שיינתן יהיה היקף ההוצאות של הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה בשנת התקציב המבוקר; היקף ההוצאות ...

 10. גיליון 6857 עמוד 32 מתאריך 14/08/2014

  ... מועד לדיון בתיק זה נקבע ליום 29.10.2014, בשעה 11.30, בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן. ענת עזרא, מזכירה בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים פר״ק 20744-06-14 בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק עמותת ...