איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6857 עמוד 36 מתאריך 14/08/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00, ביום 10.11.2014 ...

 2. גיליון 6855 עמוד 18 מתאריך 12/08/2014

  ... הסדרת פיתוח אתר הסקי בחרמון וייעודו לפעילויות ספורט חורף וקיץ, תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף ובגורמים השונים המייחדים אתר זה. עיקרי הוראות התכנית: 1.    ״עוד רוב שטח התוכנית לשטחים פתוחים ללא בנייה. 2.    ״עוד אזורים מוגדרים לנופש וספורט, קביעת השימושים המותרים וקביעת זכויות בנייה מתאימות ...

 3. גיליון 6854 עמוד 27 מתאריך 10/08/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 25.11.2014 ...

 4. גיליון 6854 עמוד 29 מתאריך 10/08/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(, התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46)2( ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...

 5. גיליון 6854 עמוד 30 מתאריך 10/08/2014

  ... 2014 ניתן צו לפירוק האגודה מעג״ל בויד טורבינות רוח - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ, מס' אגודה 57-005359-5, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6793, התשע׳׳ד, עמ' 5112, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום 21.7.2014, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד ...

 6. גיליון 6853 עמוד 30 מתאריך 07/08/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שלמה אבולעפיה, מפרק זה הקול בע׳׳מ (ח״פ 51-144304-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 7. גיליון 6852 עמוד 24 מתאריך 06/08/2014

  ... בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ׳׳ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו- 51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו ...

 8. גיליון 6850 עמוד 3 מתאריך 31/07/2014

  ... מינוי הוועדה המייעצת שפורסם1 2, יתוקן לפי זה. י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (10 ביולי 2014) (חמ 3-1021) יאיר שמיר _    שר החקלאות ופיתוח הכפר י ס׳׳ח התשט׳׳ז, עמ' 79; התשכ׳׳ו, עמ' 44. 2    י״פ התשס׳׳ח, עמ' 338; התשס׳׳ט, עמ' 1839; התש׳׳ע, עמ' 3289; התשע׳׳ג, עמ' 3113. הודעה בדבר בקשה ...

 9. גיליון 6850 עמוד 8 מתאריך 31/07/2014

  ... 4.9.2014, בשעה 9.15. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום ...

 10. גיליון 6850 עמוד 12 מתאריך 31/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען אצל המפרק הזמני אוריאל זעירא, מרח' הרקון 6, רמת ...