איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6847 עמוד 1 מתאריך 27/07/2014

  ... מכוח סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-11949 (להלן - החוק), ומכוח ההודעה על מינוי רשות מוסמכת2 לפי החוק, ולאחר שהשתכנעתי כי מתן צו תפיסת מקרקעים זה דרוש לשם הגנת המדינה וביטחון הציבור - אני מצווה בזה על תפיסת המקרקעים המתוארים להלן והעמדתם לרשות משרד הביטחון, אגף ...

 2. גיליון 6846 עמוד 4 מתאריך 27/07/2014

  ... הפעילויות הזכאיות לתמיכה התמיכה תינתן למרכזי מו”פ אשר בהם מתבצעת פעילות מחקר ופיתוח, שהיא בעלת פוטנציאל יישומי באזור שבו ממוקם המרכז, וכן פעילות חינוך וקידום קשרי מדע וקהילה ובהתאם למבחנים אלה; לצורך מתן התמיכה, המשרד ייוועץ בוועדת מומחים שימנה לעניין זה (להלן - ועדת הקבע). 5.    ועדת הקבע ...

 3. גיליון 6846 עמוד 5 מתאריך 27/07/2014

  ... 5)    הוא עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, וזאת בלי לפגוע בחופש המחקר והביטוי; (6)    אחת ממטרותיו, המפורטת במסמכי ההתאגדות שלו, היא תפעול מרכז מחקר ופיתוח אזורי ...

 4. גיליון 6846 עמוד 7 מתאריך 27/07/2014

  ... ב)    לא יראו תמיכה שניתנה לפי סעיף זה כתמיכה לעניין סעיפים 6(ב), (ג) ו-7(ג). י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014) (חמ 3-1888) (חמ 803-35-2013-000014) יעקב פרי שר המדע הטכנולוגיה והחלל הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזור לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-1971 אני מודיע ...

 5. גיליון 6846 עמוד 23 מתאריך 27/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 14.00 ביום 3.11.2014 ...

 6. גיליון 6846 עמוד 24 מתאריך 27/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 10.8.2014 ...

 7. גיליון 6845 עמוד 5 מתאריך 24/07/2014

  ... 590034096 27/01/2013 הקמת אתר מתאים, שבו יונצח המנוח משה שלזינגר ז״ל, ותחזוקתו, בכפוף להוראות הצוואה הקדש עיזבון המנוחה יהודית שלזינגר ז״ל 590034104 29/01/2013 חיים וסביבה למען קהילת גשר הזיו ובכלל זה טיפוח חינוך סביבתי; חיים וסביבה למען קהילת גשר הזיו ובכלל ...

 8. גיליון 6839 עמוד 26 מתאריך 17/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום 29.9.2014 ...

 9. גיליון 6839 עמוד 30 מתאריך 17/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 15.9.2014 ...

 10. גיליון 6838 עמוד 4 מתאריך 16/07/2014

  ... ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3, תתוקן לפי זה. כ׳׳ג בניסן התשע׳׳ד )23 באפריל 4ו20) )חמ 3-1715) עמיר פרץ _    השר להגנת הסביבה 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 110; התשס׳׳ג, עמ' 118. 2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 1459. 3    י״פ התשמ״ד, עמ' 3217. מינוי חבר בוועדה למתן היתרים ...