איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6836 עמוד 9 מתאריך 14/07/2014

  ... פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, יש להגביל את זהות האנשים העוסקים בשיתוף הפעולה הנדרש ליישום הסכם ההובלה, ולאסור על בעלי תפקידים העוסקים בשיווק ומכירות לקחת חלק בשיתוף הפעולה האמור. תוקפו של הפטור מוגבל לתקופת הסכם ההובלה שבין הצדדים ...

 2. גיליון 6836 עמוד 10 מתאריך 14/07/2014

  ... פטור זה ניתן בתנאים אשר, בין השאר, מגבילים את סוגי הפעילות שבהם מותר לזיר׳׳ה לעסוק, תוך איסור על פעילות שיווקית-פרסומית, אוסרים על העברות מידע בין הצדדים מעבר לנדרש לפעילות זיר׳׳ה ומחייבים כי ההצטרפות לזיר׳׳ה תהיה פתוחה בפני כל גוף שפעילות זיר׳׳ה רלוונטית בעבורו. תוקפו של הפטור מוגבל ל-3 שנים ...

 3. גיליון 6836 עמוד 11 מתאריך 14/07/2014

  ... החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים שבהחלטה, לרבות תיקון זה, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ...

 4. גיליון 6834 עמוד 7 מתאריך 10/07/2014

  ... בת אל גור יוסף רובין מיטל ו זה סוזאן שובייב אלה ולדימירסקי שרה שליאחוב נטליה ז'וקוב 6679 ילקוט הפרסומים 6834, י״ב בתמוז התשע״ד, 10.7.2014 1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 338; התשנ״ז, עמ' 116. 2    ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשס״א, עמ' 502 ...

 5. גיליון 6829 עמוד 3 מתאריך 02/07/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ׳׳ז-11967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם ...

 6. גיליון 6829 עמוד 4 מתאריך 02/07/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...

 7. גיליון 6829 עמוד 20 מתאריך 02/07/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ”ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום 5.7.2014 ...

 8. גיליון 6828 עמוד 4 מתאריך 30/06/2014

  ... המיזוג הותנה בתנאים ולפיהם, בין השאר, ממן לא תחזיק, במישרין או בעקיפין, בזכות להשתתף ביותר מ-50% מרווחיה של גלובוס, בלי לקבל את אישור הממונה לאחזקה זו, בכתב. לעניין סעיף זה, יראו בזכות להשתתף ברווחי גלובוס, אשר מוחזקת, במישרין או בעקיפין, בידי בעל שליטה בממן או בידי נושא משרה בממן, כזכות המוחזקת ...

 9. גיליון 6827 עמוד 12 מתאריך 29/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ”ל, לא יאוחר מיום 1.7.2014, בשעה 8.00 ...

 10. גיליון 6822 עמוד 4 מתאריך 22/06/2014

  ... כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ), התשכ״ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל ...