איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6822 עמוד 28 מתאריך 22/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 20.8.2014 ...

 2. גיליון 6822 עמוד 32 מתאריך 22/06/2014

  ... ביטול רישום אגודות שיתופיות (1)    הואיל וביום 30.12.2013 ניתן צו לפירוק האגודה יששכר - אגודה שיתופית להתישבות כפרית קהילתית דתית בע׳׳מ, מס' אגודה 57-003554-3, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6744, התשע׳׳ג, עמ' 3460, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום 28.5.2014 ...

 3. גיליון 6820 עמוד 3 מתאריך 18/06/2014

  ... א)    מועסק בתפקידו זה בהיקף של חצי משרה לכל לפחות; (ב)    אזרח ותושב ישראל; (ג)    בגיר; (ד)    לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כראש התכנית; (ה)    סיים שירות צבאי בצה״ל או שירות לאומי או אזרחי בן שנתיים לפחות; (ו)    בעל תואר ראשון ...

 4. גיליון 6820 עמוד 5 מתאריך 18/06/2014

  ... 4)    בעבור נסיעה ברכב ממוגן ירי, יוכפל הניקוד הקבוע בפסקאות (1) ו-(2) במקדם של 1.5. (ג) במקרה שייוותר עודף כספי בלתי מנוצל באחת מאמות המידה שבסעיף זה, הוא יועבר לשאר אמות המידה על פי היחס שנקבע ביניהן ובכפוף לתקרת המימון הקבועה לגבי אותה אמת מידה. 8. תחילה תחילתם של מבחנים אלה ביום ...

 5. גיליון 6819 עמוד 37 מתאריך 17/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 18.8.2014 ...

 6. גיליון 6819 עמוד 40 מתאריך 17/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 8.7.2014 ...

 7. גיליון 6818 עמוד 5 מתאריך 12/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשצ, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך ...

 8. גיליון 6812 עמוד 2 מתאריך 02/06/2014

  ... למען הסר ספק, יובהר כי אין בצו זה משום הבעת עמדה כלשהי בנוגע לתוכנה של הבקשה לפי סעיף 350 לחוק, שהגישה העמותה לבית המשפט. ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014( )חמ 3-1338( ציפי לבני _    שרת המשפטים 1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס״ח התשע״ב, עמ' 493 ועמ' 507. 2    ס"ח ...

 9. גיליון 6811 עמוד 4 מתאריך 02/06/2014

  ... 3)    לארגון ספורט החירשים ולאגודות המשחקות במסגרתה, יוקצו 0.45% מהסכום הבסיסי לחלוקה; לעניין זה, ”ארגון״ - כהגדרתו בחוק הספורט; (4)    לספיישל אולימפיק, העוסקת בקידום ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית, ולאגודות המשחקות במסגרתה, יוקצו 0.35% מהסכום הבסיסי לחלוקה ...

 10. גיליון 6811 עמוד 5 מתאריך 02/06/2014

  ... מטרה מטרת פרק זה היא לסייע במימון פעולות שיטור וסדרנות בליגות הנמוכות ובתחרויות בענפים המפורטים בסעיף 16 ולקבוע הוראות לחלוקת הסכום המפורט בסעיף 4(1). 16.    הגופים הזכאים הגופים הזכאים לתמיכה הם: (1)    ההתאחדות לכדורגל, בעד מימון פעולות שיטור וסדרנות בתחרויות של קבוצות הכדורגל ...