איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6811 עמוד 6 מתאריך 02/06/2014

  ... 17. הכרה בתחרויות ביישום אמות המידה שבפרק זה, יתחשבו אך ורק בתחרויות המקיימות את אלה: (1)    משטרת ישראל החליטה לגבי אותה התחרות, כי קיים צורך בהצבת שוטרים או סדרנים במיתקן שבו תתקיים התחרות או בדרכים ציבוריות, לפי העניין; (2)    העסקת השוטרים או הסדרנים כרוכה בעלויות אשר האיגוד או ...

 2. גיליון 6811 עמוד 9 מתאריך 02/06/2014

  ... 1)    הניקוד לנבחרת יינתן רק בעבור הישגים כאמור בתחרות דרג א'; (2)    ענף ספורט יוכל לזכות בלא יותר מ-10 נקודות בעד הישגי קבוצות באותו ענף, לפי סעיף 27(א)(5); (3)    מכיוון שחלק מהתחרויות אינן נערכות בכל שנה, הניקוד במדד משנה זה יהיה בתוקף עד המועד שבו תיערך תחרות נוספת זהה. 28 ...

 3. גיליון 6811 עמוד 10 מתאריך 02/06/2014

  ... הסכום המיועד לחלוקה לקבוצות ספורט בענף ספורט קבוצתי יחולק לפי הניקוד שתקבל כל קבוצה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן; הניקוד שתקבל כל קבוצה לפי אמות המידה השונות בענף מסוים ביחס לניקוד שיקבלו כלל הקבוצות באותו ענף יהיה חלקה בסכום המחולק לפי סימן זה: ילקוט הפרסומים 6811, ד' בתמוז התשע״ד, 2.6.2014 ...

 4. גיליון 6811 עמוד 12 מתאריך 02/06/2014

  ... ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קבוצת ספורט לא תקבל יותר מ-20% מסכום התמיכה לקבוצות הענף לפי סעיף זה; סכום עודף בהתאם להוראה זו יחולק לקבוצות הענף האחרות, באופן יחסי לניקוד שלהן, ועודף שיישאר לאחר חלוקה זו יועבר לרזרבה. פרק ז' - חלוקת סל החלוקה לענפי הספורט האישיים סימן א': כללי 33 ...

 5. גיליון 6811 עמוד 15 מתאריך 02/06/2014

  ... 2)    הניקוד יינתן רק בעבור הישגים כאמור בתחרות דרג א'; (3)    הישג שהשיגו הרכב ספורטאים שהתחרו כיחידה אחת - ייחשב להישג של ספורטאי בודד; (4)    מכיוון שתחרויות כאמור אינן נערכות בהכרח בכל שנה, הניקוד במדד משנה זה יהיה בתוקף עד המועד שבו תיערך תחרות נוספת זהה. 37.    מקצועיות ...

 6. גיליון 6811 עמוד 18 מתאריך 02/06/2014

  ... 46.    הוראות מעבר (א)    על אף האמור בהגדרה ״ספורטאי״ שבסעיף 2 ועל אף האמור בסעיף 6(ג), בשנת 2014 - (1)    מניין הספורטאים לעניין סעיף 8(1), ולעניין זה בלבד, ייעשה לפי כל ספורטאי הרשום באיגוד; (2)    איגוד שרשומים בו 120 ספורטאים כאמור - יהיה איגוד שעמד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8(1 ...

 7. גיליון 6811 עמוד 21 מתאריך 02/06/2014

  ... אי-יישום ואכיפה של כללי האתיקה מקצועית שקבע גוף בתקנון שלו כאמור ייחשבו כאי-מילוי תנאי סף זה; (6)    הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה לא ממומנת או מתוקצבת ממקור אחר במישרין או בעקיפין. (ג)    לגבי גופים המנויים בסעיף 5(7) ו-(8), יחולו נוסף על התנאי האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם תנאי הסף האלה ...

 8. גיליון 6811 עמוד 23 מתאריך 02/06/2014

  ... 3)    על אף האמור בפסקה (2), אגודות שונות רשאיות להגיש בקשה משותפת לעניין זה, המחזור הכספי שייבחן יהיה המחזור הכספי המשותף למבקשות; במקרה כזה הניהול השוטף של הפרויקט יתנהל מול אגודה אחת בלבד כפי שתוגדר בבקשה; (4)    אגודת ספורט תהיה זכאית לקבל תמיכה רק אם התקיימו בה התנאים שלהלן: (א ...

 9. גיליון 6811 עמוד 40 מתאריך 02/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 26.6.2014 ...

 10. גיליון 6811 עמוד 41 מתאריך 02/06/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 15.30 ביום 18.6.2014 ...