איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6810 עמוד 16 מתאריך 01/06/2014

  ... בהתאם לסעיפים 46(2) ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו. א' באדר ב' התשע׳׳ד (3 במרס 2014) מירון הכהן רשם האגודות השיתופיות הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןעשירון החזקות ...

 2. גיליון 6809 עמוד 9 מתאריך 26/05/2014

  ... 18.6.2014 בשעה 10.00. כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר ...

 3. גיליון 6808 עמוד 4 מתאריך 25/05/2014

  ... ב)    בית חולים לא יבקש תמיכה בעד פעילות, שלא פורטה בתכנית. (ג)    בית חולים לא יקבל תמיכה לתחום פעילות שאושרה לפי מבחנים אלה, אם נמצא כי הפעילות שבוצעה בתחום זה לא עמדה באיכות כפי שנקבעה בתכנית. (ד)    לא תינתן תמיכה לבית חולים שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד בשנת הגשת הבקשה ...

 4. גיליון 6808 עמוד 6 מתאריך 25/05/2014

  ... א)    ראש המדרשה יועסק בתפקידו זה במשרה מלאה, ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה: (1)    הוא אזרח ותושב ישראל; (2)    הוא בגיר; (3)    הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש ראש מדרשה; (4) הוא סיים שירות צבאי בצה״ל או שירות לאומי של שנתיים לפחות ...

 5. גיליון 6808 עמוד 8 מתאריך 25/05/2014

  ... 2)    תכנית לימודים שנתית מפורטת בחתך שבועי וכן מערכת של שעות הלימודים השבועיות; (3)    תכנית הליווי של חניכי המדרשה במהלך השירות הצבאי. 18    . תחילתו של מבחן זה מיום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014). ל' בניסן התשע״ד (30 באפריל 2014) (חמ 3-1888) (803-35-2012-000073) שי פירון ...

 6. גיליון 6808 עמוד 11 מתאריך 25/05/2014

  ... 3)    בלי לגרוע מסמכויותיה האחרות של הוועדה, הוועדה רשאית שלא לאשר תמיכה למוסד שאינו מקיים את הוראות סעיף קטן זה, אינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד או גורם מוסמך אחר; לעניין זה, ״ביקורת״ -ביקורת כספית, ביקורת תפעולית בשטח או כל ביקורת אחרת. (ב)    הוועדה רשאית לנקוט צעדים כנגד מוסד אשר לא ...

 7. גיליון 6808 עמוד 12 מתאריך 25/05/2014

  ... 11)    המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, זאת להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה; (12)    המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרה שלשמה ניתנו; (13)    המוסד מקיים את הוראות החוק הרלוונטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ...

 8. גיליון 6808 עמוד 17 מתאריך 25/05/2014

  ... ינמק את קביעתו; (8)    המוסד עומד בדרישות הנוהל ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה; (9)    המוסד מקיים את הוראות החוק הרלוונטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר על שקיפות מלאה בהתנהלותו באופן ...

 9. גיליון 6808 עמוד 20 מתאריך 25/05/2014

  ... בסעיף זה, ״ייחודיות האוסף״ - לרבות היות הארכיון יחיד מסוגו בארץ, ייחודיות הנושא המאגד את החומר הארכיוני בארכיון ועד כמה הנושא אינו דומה לנושא של החומר הארכיוני בארכיונים אחרים. (ב)    ארכיון ינוקד בכל אחד ממשתני המשנה האמורים בסעיף קטן (א) לפי הסולם שלהלן: (ו) רמה נאותה - ו נקודות ...

 10. גיליון 6808 עמוד 22 מתאריך 25/05/2014

  ... מעל 3.5 עד 4    0.8 מעל 4 עד 4.5    0.9 מעל 4.5 עד 5    ו (5)    התמיכה לפי פרק זה תחולק לפי סכום התמיכה המשוקלל שנקבע לכל פרויקט, עד תום התקציב שהוקצה לפרויקטים; למען הסר ספק, גם אם נותרה יתרה שאינה עולה כדי סכום התמיכה המשוקלל של הפרויקט הבא בסדר הקדימות, תועבר היתרה לפרויקט ...