איך זה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6808 עמוד 24 מתאריך 25/05/2014

  ... לא ייחשבו מרכיבי תקציב כלליים של מוסד הציבור, כולם או חלקם, כגון הוצאות הנהלה וכלליות כלשהן; אם קיימים כמה ארכיונים באותו מוסד ציבור, החישוב יבוצע לגבי כל ארכיון בנפרד; בכל מקרה, לא תינתן לפי סעיף קטן זה תמיכה שהיקפה עולה על 90% מהיקף התמיכה שקיבל מוסד הציבור בשנה הקודמת בעד פעילותו בתחום הארכיוני ...

 2. גיליון 6808 עמוד 26 מתאריך 25/05/2014

  ... התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו לפי מענו. בהתאם לסעיפים 46(2) ו-51 לפקודה, רשאי חבר אגודה שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר הכלכלה חודשיים מיום פרסומו. כ״ט בניסן התשע״ד (29 באפריל 2014 ...

 3. גיליון 6808 עמוד 27 מתאריך 25/05/2014

  ... נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד. (6) הואיל וביום 16.10.2013 ניתן צו לפירוק האגודה שדה יואב חקלאות עסקים ניהול ואחזקות - אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ, מס' אגודה 57-004611-0, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6699, התשע׳׳ד, עמ' 1584, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום ...

 4. גיליון 6807 עמוד 2 מתאריך 22/05/2014

  ... תוקפו של מינוי זה, כל עוד אסתר נהרי משמשת בתפקידה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ו' בניסן התשע׳׳ד (6 באפריל 4י20) (חמ י3-40-הי) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ס״ח התשט״ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמי 30. 2 י״פ התשע״ב, עט■ 4240; התשע״ג, עמ' 3י48. מינוי יושבת ראש בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח ...

 5. גיליון 6807 עמוד 31 מתאריך 22/05/2014

  ... הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 26.8.2014. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק ...

 6. גיליון 6807 עמוד 52 מתאריך 22/05/2014

  ... לאחר מועד זה יחולקו הכספים המצויים בקופת ההסדר ולא תינתן ארכה נוספת להגשת תביעות חוב. נושה המבקש לעיין בנוסח הצעת ההסדר מתבקש לפנות לנאמן בכתובת: tomer@rab-adv.co.il. תומר רבינוביץ, עו״ד, נאמן הודעה בדבר שינויים בשותפות נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש ...

 7. גיליון 6804 עמוד 25 מתאריך 19/05/2014

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 19.6.2014 ...

 8. גיליון 6803 עמוד 22 מתאריך 14/05/2014

  ... הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 22.5.2014, לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. סבאג נדאל, עו״ד ...

 9. גיליון 6802 עמוד 3 מתאריך 14/05/2014

  ... אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, מועדיהן ומקומן. אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה. י׳׳ג באייר התשע׳׳ד (13 במאי 2014) (חמ 3-320-ה1 ) נעמי זמרת _    יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין ...

 10. גיליון 6800 עמוד 6 מתאריך 12/05/2014

  ... כרמית אהרון אמונה; ההודעה על מינוי חברי ועדת ערר שפורסמה בילקוט הפרסומים 6492, התשע׳׳ג, עמ' 754, תתוקן לפי זה. ט' בניסן התשע׳׳ד (9 באפריל 2014) (חמ 3-265-ה1) רוביק דנילוביץ' _    ראש עיריית באר שבע 1 ק׳׳ת התשל׳׳ו, עמ' 252. ילקוט הפרסומים 6800, י״ב באייר התשע״ד, 12.5.2014 5468 ...