איש - שדה ניהול - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6623 עמוד 10 מתאריך 07/07/2013

  ... ויודגש - מילוי טופס פרטים אישיים (פ-010) בלא תשלום אגרות הבחינה אינו מהווה הרשאה ולא יתאפשר לגשת לבחינה . -    נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם קוד אישי, יוכלו לוודא שהרשמתם נקלטה באתר האינטרנט של הרשות בשדה ”מידע אישי”, יום לאחר שנרשמו -    נרשמים חדשים, יירשמו הרשמה ראשונית באתר ...

 2. גיליון 6538 עמוד 2 מתאריך 24/01/2013

  ... נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם הקוד האישי, יוכלו לוודא שהרשמתם נקלטה באתר האינטרנט של הרשות בשדה ”מידע אישי”, יום לאחר שנרשמו. -    נרשמים חדשים, יירשמו הרשמה ראשונית באתר האינטרנט )מילוי טופס פ-010 - טופס פרטים אישיים(, יקבלו את הקוד האישי באמצעות כתובת ^^/sms^'^n, ואז יוכלו לוודא ...

 3. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... בעבר תפקיד ניהולי בכיר בשדה התקשורת, הכתובה או האלקטרונית, שימונה על ידי נציב שירות המדינה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך ועם יושב ראש המועצה הישראלית לתרבות ואמנות -חבר; )5( איש אקדמיה בכיר, מהפקולטה לחינוך או לתקשורת, באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד ...

 4. גיליון 6071 עמוד 8 מתאריך 18/03/2010

  ... דרכים המוגדרות בפסקה )2(, המצויות בתחום המרחב שבו הוא פועל; מנהל מרחב בחברה (3) דרכים שבתחום שדה התעופה שבניהולו; מנהל כל שדה תעופה מהמפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-21977, למעט נמל התעופה בן גוריון (4) דרכים שבתחום נמל התעופה בן גוריון ...

 5. גיליון 5882 עמוד 19 מתאריך 16/12/2008

  ... יעדים -ניהול קבוצות טריאתלון ואימון אישי שותפות מוגבלת 55-023182-3 11/09/2008 ויצמן 4 תל אביב אי.ג'י.אי. איזראל גרוות' אינבסטורס פאנד שותפות מוגבלת IGI ISRAEL GROWTH INVESTORS FUND L.P מ.תאגיד.: 550225817 איי.ג'י.איי - טובו, שותפות מוגבלת -IGI TUBO , LIMITED PARTNERSHIP ...

 6. גיליון 5683 עמוד 2 מתאריך 24/06/2007

  ... דרכים שבתחום שדות התעופה המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל”ז-1 21977, למעט נמל התעופה בן־גוריון, ודרכים שבתחום שדות תעופה אחרים המופעלים על ידי רשות שדות התעופה; דרכים שבתחום נמל התעופה בן-גוריון; תחום מסוף המעבר היבשתי שבניהולו; דרכים שבתחום נמל חיפה; דרכים שבתחום נמל אשדוד ...