אלבגינו נכסים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6621 עמוד 89 מתאריך 02/07/2013

 2. גיליון 6612 עמוד 55 מתאריך 20/06/2013

 3. גיליון 6611 עמוד 63 מתאריך 20/06/2013

 4. גיליון 6580 עמוד 7 מתאריך 22/04/2013

 5. גיליון 6555 עמוד 15 מתאריך 28/02/2013

 6. גיליון 6495 עמוד 43 מתאריך 11/11/2012

 7. גיליון 6257 עמוד 17 מתאריך 29/06/2011

 8. גיליון 6257 עמוד 18 מתאריך 29/06/2011

 9. גיליון 6151 עמוד 12 מתאריך 26/10/2010

 10. גיליון 6122 עמוד 18 מתאריך 15/08/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אייל דותן, עו״ד, מפרק רמיק נכסים בע״מ (ח״פ 51-173723-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...