אלונים - ירדן - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 14 מתאריך 23/09/2014

  ... 23/07/0013 ירדן אריה כשמעון דורדן חנה 1/21700 00/06/2010 דהן חיים דהן נוארב 90ו1/21 26/06/2012 אב־ט עוזיאל אברט אירנה 1/21781 18/06/2010 פרץ ־הודית ליבוביץ בוטה 1/21792 ^21/06/20 פרידמן ליאה ארידמן מרן־ה V21793 ...

 2. גיליון 6856 עמוד 54 מתאריך 14/08/2014

  ... 1    26/02/201 עוס מאן שרוקי 24/05/2012 בליצבלבו בנימין ברת 26/08/2011 קדוש מרים 29/11/2007 יפגומוב מלכב 24/05/20H עבד אל קאדר סמיח 16/03/2012 פרלוס פרקש אדלברט-סטפ 17/05/2014 גלמ ן אלה 09/06/1014 שץ רחל 16/05/2014 ירדן אסתר 26/01/2014 שוורץ צביה 20/02/2014 גרינברג ראיסה 06/02/2014 אוקרון שילמה ...

 3. גיליון 6839 עמוד 2 מתאריך 17/07/2014

  ... ירדנה מלר-הורוביץ _    מזכירת הכנסת 1    ס״ח התשי״ח, עמ' 69. 2    י״פ התשכ״ח, עמ' 590; התש״ע, עמ' 1927. הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן יושב ראש הכנסת לפי חוק-יסוד: הכנסת מודיעים בזה, לפי סעיף 20(א) לחוק־יסוד: הכנסת1, וסעיף 7(1) לתקנון הכנסת2, כי ביום כ״ח באייר התשע״ד (28 ...

 4. גיליון 6825 עמוד 5 מתאריך 25/06/2014

  ... פליק ס אולגה 1/60585 שדרות פל-ים 15א' קרי ת הממשלה חיפה 20/01/2003 זיפרדינה 04/2014/^1 הצר רין ירדן 21/11/2013: שרייבר גדעון 3 0/00/201! 1 שירמןאילנה 25/10/2013 סיוב סועאד נ'4/201י0/ו!0 אלימי קלוד ר2/200;0/^ 2 נאי־ ים אנדריאט 2010/!7/05נ2 נדבאי ננרתא 29/05/2010 רנדל ניצנה ...

 5. גיליון 6795 עמוד 44 מתאריך 30/04/2014

  ... אלונו ירדנה 5יייי^10: יי :09 H/Hm 4י-01-י964י 81.3-9 פיינשביין 4י5פ י,ירושלים 12585960 ארבי ב נתמן יי:4י 4יי01/י2 4י-2233-01י צ7י8 ש•: ^ויתון 0י0,כפראדומים 167וכל56 שדבף אכ!י 5יי.ני^י^ס 30 :4 י קי-פיי^ו 5 ...

 6. גיליון 6795 עמוד 49 מתאריך 30/04/2014

  ... 81384632 טוני ירדן 10:00 21/03/16 03/03/14 1530-02-14 33746 מסדה !/43,חיפה 312818750 טרנצקיה ילנה 11:00 07/04/16 17/03/14 22310-01-14 33540 לבונטין 20/0 ,חיפה 31046436 יאסין מיסון 00:10 14/04/16 16/03/14 ...

 7. גיליון 6787 עמוד 25 מתאריך 09/04/2014

  ... 26/12/2013 הרשקוביץ ירדנה מזרחי שושנה 1/186864 10/11/2013 חרלפ ענת שכטר טוביה 1/186866 3 2/201 20/1 זהבי שיר זהבי אהוד 1/186870 3 2/201 20/1 משה דהמאן דהמאן מרים 1/186871 10/12/2013 לנדאו שרה לנדאו דב חיים 1/186873 ...

 8. גיליון 6787 עמוד 65 מתאריך 09/04/2014

  ... מנטין ירדנה 02/03/14 6113-05-13 17211 אבות ישורון 11/25, אשדוד 54311733 מסיי א ליס 20/02/14 50375-14-13 15418 ככר רפידים 1, איילות 16983924 מק-קרטי גורדון 11/02/14 30541-03-13 12363 !מרחבים 1305/27, דימונה ...

 9. גיליון 6748 עמוד 27 מתאריך 02/02/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ירדנה שוהם, מפרקת 3527 ילקוט הפרסומים 6748, ב' באדר א' התשע׳׳ד, 2.2.2014 ...

 10. גיליון 6655 עמוד 4 מתאריך 02/09/2013

  ... המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ירדן דרומי, קיבוץ בית השיטה, ד׳׳נ גלבוע 8910. ב' באלול התשע׳׳ג (8 באוגוסט 2013) (חמ 3-71-ה1) יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר 1 ס”ח התשי”ח, עמ' 4; התשס”ו, עמ' 351. מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 ...