אלי את שלמה קבלני חשמל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6595 עמוד 9 מתאריך 22/05/2013

  ... 2.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע באשדוד, כביש F, שד' ירושלים, רובע ד', ששטחה 19 דונם; הייעוד: דרך המזוהה כגוש 2072 (לשעבר גוש 2079), חלקה 57. ל' בניסן התשע׳׳ג (10 באפריל 2013) (חמ 3-4) יחיאל לסרי יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה אשדוד 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307 ...

 2. גיליון 6116 עמוד 25 מתאריך 05/08/2010

  ... בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ׳׳ט-1989. מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו ...

 3. גיליון 6088 עמוד 8 מתאריך 17/05/2010

  ... שם הגידול: תפוח אדמה תאריך הבקשה: 16/02/2010 השם המוצע לזן: 94F2042 כינוי הזן: 204.2 94 f תיאור הזן ותכונותיו: צבע בסיס נבט אור כחול-סגול, מעט פרחים, צבע פנימי של עלי הכותרת אדום-סגול, צורת הפקעת אובלית מוארכת, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה צהוב בהיר. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן ...

 4. גיליון 5865 עמוד 4 מתאריך 11/11/2008

  ... http://www.moital.gov.il/NR/ exeres/8937AA53-E2D9-468A-9A6F- ;867351F58DC8.htm כן ניתן לאתר את נוהל 200/03 של לשכת המדען הראשי באתר האינטרנט של המשרד בכתובת http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/ 5 B 3 3 3 A C 1 - 93C3-4AC1 - B A C F -;3CE6F66A1822/0/nihuLcaspi200032008.pdf ...

 5. גיליון 5744 עמוד 27 מתאריך 27/11/2007

  ... F אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1501, בתאריך 27.6.1946. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך ...

 6. גיליון 5711 עמוד 46 מתאריך 30/08/2007

  ... Til F פטירה 11שם המבקש |נוס' תיק 1 tirol ו!נונווד/ת צוואות קלצקי לילי 1/34999 נעאמנה מוחמד 1/35004 לברמן דוד 1/35007 שלם בלה 1/35008 קריניצקי בילה 1/35010 גלברג קרול 1/35012 טרנר מרגיט 1/35020 ...

 7. גיליון 5564 עמוד 9 מתאריך 13/08/2006

  ... כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים, טל' 02-6296811. המתנגד ...

 8. גיליון 5562 עמוד 7 מתאריך 02/08/2006

  ... למגרש C, הכולל את חלקה 844 וח”ח 847 בגוש 6207 וח”ח 321, 679, 682 בגוש 6108; סך הכל 21,950 מ”ר שטחים עיקריים למבנה בן עד 36 קומות מעל קומת כניסה ועד 5 קומות מרתף; ח) קביעת ח”ח 318, 321 בגוש 6108 כמגרש F (שצ”פ) ופיתוחו ככיכר עירונית לרווחת הציבור יחד עם חלק ממגרש C ובשטח שלא יפחת מ-1,500 מ”ר; ט) קביעת ...

 9. גיליון 5534 עמוד 13 מתאריך 30/05/2006

  ... מטרת התכנית: התוויית דרך חדשה המקשרת את שכונת כרמליה לשכונת תל-אהרון. תוקף ההודעה: שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות. מרחב תכנון מקומי חיפה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ...

 10. גיליון 5480 עמוד 9 מתאריך 12/01/2006

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת צפיפות הבניה כדי לנצל בצורה מיטבית את הקרקע; ב) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 1 בשינויים לאזור מגורים מיוחד; ג) קביעת בינוי למתחם מגורים איכותי בהתאמה לאופי הבינוי באזור; ד) הגדלת היקף שטחי הבניה ל-7,490 מ”ר מהם 5,840 מ”ר שטחים עיקריים, מתוכם 500 מ”ר בעבור מרפסות שייבנו ...