אלי - דני שיווק - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6583 עמוד 16 מתאריך 29/04/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אברהם אלחי, מפרק יורם סלע יעוץ שיווק וסחר בע״מ (ח״פ 51-462597-9) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6430 עמוד 13 מתאריך 11/06/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דני ויטמן, עו״ד, מפרק נויס משחקים בע״מ )ח״פ 51-447127-5) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6346 עמוד 52 מתאריך 22/12/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דני אליגון, עו״ד, מפרק המניה השניה בע״מ (ח׳׳פ 51-155583-1) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6314 עמוד 51 מתאריך 03/11/2011

  ... ח.נ.י. שיווק בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-200924-2) חיים דורנבוים בע׳׳מ (ח״פ 51-103120-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.12.2011 ...

 5. גיליון 6191 עמוד 59 מתאריך 23/01/2011

  ... תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אלי שניידר, רו״ח, מפרק מעונות ברח' פרץ 31 בע״מ (ח׳׳פ 51-017225-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6161 עמוד 43 מתאריך 17/11/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. גלילה שפיצר, מפרקת מפלס חברה לשיווק מוצרי פלסטיק בע״מ (ח׳׳פ 51-059355-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 7. גיליון 5749 עמוד 3 מתאריך 13/12/2007

  ... שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על חוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-1968, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ׳׳ד-51994, וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ׳׳ה-61995, ועל פי הרשאה וצו הענקת סמכויות זה. השם    מס' זהות ניר בר-און אמוץ גרינברג עודד שפירר אורלי קורן אלי ...

 8. גיליון 5732 עמוד 7 מתאריך 31/10/2007

  ... י”א בתשרי התשס׳׳ח (23 בספטמבר 2007) (חמ 3-2849) אבי דיכטר _    השר לביטחון הפנים 12    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226; התש׳׳ם, עמ' 112; התשנ׳׳ו, עמ' 16. 13    ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338. מינוי חברי מועצת הצמחים לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל”ג-1973 ותקנות מועצת הצמחים (ייצור ...

 9. גיליון 5607 עמוד 5 מתאריך 24/12/2006

  ... הדר אסידו, ת׳׳ז 034026054 לאה דנינו, ת׳׳ז 056651839 ח' בכסלו התשס׳׳ז(29 בנובמבר 2006) (חמ 3-3666) אהוד אולמרט ראש הממשלה ושר הרווחה 1 ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 42. מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ׳׳ד-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א) לחוק המועצה לענף ...

 10. גיליון 5561 עמוד 31 מתאריך 30/07/2006

  ... ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דני פארן    דני סיטון מ פ ר ק י ם פיצה טאבון אקספרס בע׳׳מ (ח״פ 51-344317-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...