אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6052 עמוד 45 מתאריך 21/01/2010

  ... מגרש באזור התעשיה הצפוני של אשדוד, רצועת קרקע לאורך הגבול הצפוני של בתי הזיקוק ומפעל רגוזין לשעבר, המיועדת להנחת צנרת רטובה לפי תמ׳׳א 34/ב/2. רצועה ימית הנמצאת בהמשך לפרוזדור התשתיות היבשתי ומיועדת להכיל בתוכה (לפי תמ׳׳א 34/ב/2) קו יניקת מי הזנה,קו לסילוק מי הרכז ומבנה INTAKE; קואורדינטה X170.500 ...

 2. גיליון 6017 עמוד 30 מתאריך 04/11/2009

  ... הסדרת פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות במושבים, וקביעת מגבלות על שימושים אלה. ג. יצירת אפשרות לפיתוח מקורות תעסוקה חדשים במועצה. ד. מתן אפשרות לעבודה מהבית. ה. קביעת הוראות לפיתוח פעילויות לא חקלאיות בנחלות המושבים. ו. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי. ז. קביעת הוראות ליישום התכנית וביצועה ...

 3. גיליון 5994 עמוד 26 מתאריך 03/09/2009

  ... הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/16936 שם התכנית: תכנון מחדש של שטח מחנה קיבוץ נווה אור נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/16936, שינוי לתכניות מש׳׳צ/56, ג/11068, כפיפות לתכניות תמא/3/34/ב, תממ/9/2, תמא/35 ...

 4. גיליון 5985 עמוד 4 מתאריך 04/08/2009

  ... מינוי מנהל רשות הספנות והנמלים לפי חוק רשות והספנות והנמלים, התשס׳׳ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס׳׳ד-2004י, אני ממנה את יגאל מאור, ת׳׳ז 053910519, למנהל רשות הספנות והנמלים, מיום י”א באב התשס׳׳ט )1 באוגוסט 2009(. ח' באב התשס׳׳ט )29 ביולי 2009( (חמ 3-3494 ...

 5. גיליון 5981 עמוד 51 מתאריך 23/07/2009

  ... אורן יצוא אריזות ומשטחים בע"מ אסיפות יתקימו במשרדי הכו״״ר tm' השלו שה 2, תל אביב יוסף זילביגר,עו״ר, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז תל אביב מחוז חיפה הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפים ...

 6. גיליון 5979 עמוד 16 מתאריך 22/07/2009

  ... צינורות פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים - כבים מאליהם 40503 ריטל אור בע"מ צינורות פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים - שאינם כבים מאליהם 41880 פריטי מסגרות למקלטים: דרישות ובדיקות 23139 רשפים דלתות פלדה בע"מ מערכת לתאורת חירום 37044 ...

 7. גיליון 5972 עמוד 23 מתאריך 01/07/2009

  ... אורן סודאי יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה נהריה מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' אג/מק/067/5626”, שינוי לתכנית ג/5626. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם ...

 8. גיליון 5971 עמוד 21 מתאריך 29/06/2009

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה. רח' דוד אלעזר. לפני רחוב הבנים 19, פינת רח' דוד אלעזר ופינת רח' אופירה. גושים וחלקות: גוש: 7217, חלקה במלואה: 88, 138, חלקי חלקות: 48, 168. מטרת התכנית: הקמת 46 יח׳׳ד במסגרת פרויקט לדיור בהישג יד. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי הקרקע מייעודים ...

 9. גיליון 5971 עמוד 38 מתאריך 29/06/2009

  ... הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 106/02/28 שם התכנית: שכונת אל-סייד נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 106/02/28, אישור לפי תמ׳׳מ תממ/51/14/4. איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום ...

 10. גיליון 5955 עמוד 7 מתאריך 24/05/2009

  ... חמ 3-697) אריה בר יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מודיע בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג- 1953', כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן ...