אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5857 עמוד 2 מתאריך 12/10/2008

  ... אורן דיאקוקר 13042 אלי טל 16852-6 אסי כהן 19550 דוד צ'רקסקי 157634-7 דני עמוס 19540-5 דניאל חי עזרא 20277 הראל ירקוני 135178 זהר חאבו 19110-6 חופני דנין 12898 חיים כהן ...

 2. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... השופט איתן אורנשטיין השופטת הדסה אסיף עו׳׳ד שמואל בורנשטיין השופט צבי אורי דותן השופטת חיותה כוחן השופט חנוך פדר השופטת דורית קוברסקי השופט ציון קאפח השופטת שושנה אלמגור השופט דניאל בארי השופט אליהו בכר השופטת זיוה הרמן-הדסי השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופט יעקב שינמן השופטת נאורה בכור השופט ירון לוי ...

 3. גיליון 5848 עמוד 7 מתאריך 11/09/2008

  ... על אפשרות שימוש הציבור בחוף והנגישות אליו, לשימושים עירוניים ובכללם נופש, תיירות, ספורט ימי ותרבות הפנאי; (4)    תכנון מבוקר של חזית הבינוי הפונה לחוף, הכוונת פיתוח מוטה ציבור ובזיקה לחוף, מיתון פגיעה נופית ואקלימית ומניעת מטרדים; (5)    הגנה על ערכי טבע, נוף מורשת ואתרי עתיקות לאורך החוף ...

 4. גיליון 5846 עמוד 20 מתאריך 04/09/2008

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ראס אל עמוד, שכונת ראס אל עמוד; קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך בין 222/975 - לבין 223/050, רוחב בין 630/950 -לבין 631/000, הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות: גוש: 29989, חלקה במלואה: 67. ילקוט הפרסומים 5846, ד' באלול התשס״ח ...

 5. גיליון 5836 עמוד 45 מתאריך 31/07/2008

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פלמחים. פלמחים/ קהילת אלי סיני; גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 5272, חלקי חלקות: 1, 16, חלקי חלקות: 2, 3. גוש: 5273, חלקות במלואן: 9, 11, 21, חלקי חלקות: 7, 8, 10, 12 - 20. גוש: 5274, חלקות במלואן: 4, 5, 8 - 19, 25, 26, 27, 30, חלקי חלקות: 2, 3, 6, 7, 20, 21, 23, 24, 28, 29 ...

 6. גיליון 5811 עמוד 38 מתאריך 22/05/2008

  ... לאור פרסום סעיף 77 ועל מנת לא לפגוע בתכנון העתידי, מחליטה הוועדה להקפיא את מתן היתרי בניה ו/או אישור תשריטי חלוקה על מקרקעין, שעליהן חלות תכניות ג/8273, ג/984 באזורים שבהם יתכנו שינויים וזאת תקופה של שנה מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה. מרחב תכנון מקומי הגלבוע הודעה בדבר ...

 7. גיליון 5810 עמוד 2 מתאריך 22/05/2008

  ... אזור דרום הארץ כפי שהוא תחום בגבולות אלה: במזרח-גבול שביתת הנשק עם ירדן; בצפון - ממפגש קו רוחב 07י עם גבול שביתת הנשק עם ירדן, משם מערבה עד מפגשו עם קו אורך 6״; במערב - ממפגש קו רוחב 07י עם קו אורך 6״, משם דרומית מזרחית עד מפגשו עם קו אורך 27י; בדרום - הקו הצפוני התוחם את אזור הנגב כהגדרתו בתקנות ...

 8. גיליון 5784 עמוד 32 מתאריך 10/03/2008

  ... ט. הבטחת נגישות הציבור ברגל וברכב אל החוף ולאורך החוף, כולל מתן גישה לנכים ולמוגבלים. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות ...

 9. גיליון 5782 עמוד 39 מתאריך 03/03/2008

  ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. יאיר ליבוביץ, עו״ד בא כוח המבקש הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן זינוק סוכנות לביטוח (999ו) בע״מ (ח״פ 51-276592-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 10. גיליון 5769 עמוד 2 מתאריך 23/01/2008

  ... בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן - המשרד) לשם תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים, כמפורט להלן: התנאים למתן התמיכה 1. תמיכה לפי מבחנים אלה, תינתן ...