אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5763 עמוד 36 מתאריך 15/01/2008

  ... אורן כ״ץ, עו״ד בא כוח המבקש הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןטלנובלה טוס בע״מ (ח״פ 51-310779-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל ...

 2. גיליון 5750 עמוד 4 מתאריך 19/12/2007

  ... ג'י.פי.אמ. מדריכי מתחתנים בע״מ מתחתנים הוצאה לאור בע״מ 7053 זיכרונות פלאש STMicroelectronics N.V Newco Intel Corporation Francisco Partners II (Cayman) L.P. Redwood Blocker S.A.R.L. 7030 פרסום עסקים ג'י.פי.אמ. מדריכים מסווגים (ניהול ושיווק) בע״מ ווינהלפ ...

 3. גיליון 5749 עמוד 4 מתאריך 13/12/2007

  ... תוקף ההרשאה וצו הענקת סמכויות אלה עד יום י”ד בטבת התש׳׳ע (31 בדצמבר 2009) וכל עוד מקבל ההרשאה והסמכויות משמש בתפקידו. ט׳׳ו בכסלו התשס׳׳ח (25 בנובמבר 2007) (חמ 3-2849) אבי דיכטר השר לביטחון הפנים הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס”ה-2005 ...

 4. גיליון 5748 עמוד 26 מתאריך 12/12/2007

  ... מכל מקום אם היו כאלה הרי שהיה באפשרותם ללמוד מפרסום שטח תחולת התכנית, כי היא חלה גם על הדרך. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 09/10/2003 ובילקוט הפרסומים 5234, התשס׳׳ד, עמ' 216, בתאריך 06/11/2003. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין ...

 5. גיליון 5748 עמוד 31 מתאריך 12/12/2007

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חלקות א' בנחלות כל המושבים בתחום שיפוט המועצה האזורית מנשה כמפורט להלן: כפר פינס, תלמי אלעזר, מאור, שדה יצחק, גן שומרון ועין עירון. מטרת התכנית: א. שמירת אופיים הכפרי של המושבים ומתן אפשרות לחקלאים להמשיך בפועלם. ב. הסדרת פעילות יצרנית נוספת שלא למטרות חקלאיות ...

 6. גיליון 5744 עמוד 8 מתאריך 27/11/2007

  ... עזרא טרבלוס, תיז 00957175 - חבר; אלי חרמוש, תיז 073728636 -    ממלא מקום. כ' בחשוון התשסיח (1 בנובמבר 2007) (חמ 3-1871) שאול מופז שר התחבורה והבטיחות בדרכים מינוי נציג השר להגנת הסביבה בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות לפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-1965 בתוקף ...

 7. גיליון 5742 עמוד 2 מתאריך 22/11/2007

  ... מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, כי בא-כוח סיעת ”קדימה -עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה” הוא אלי אלברט אפללו, במקום אביגדור יצחקי2. כ”ד בחשוון התשס”ח (5 בנובמבר 2007) (חמ 16—3) דליה איציק יושבת ראש הכנסת 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103 ...

 8. גיליון 5738 עמוד 11 מתאריך 15/11/2007

  ... לירושלים לאורך כביש 38 מצומת אשתאול ועד לשער הגיא; כמו כן כוללת התכנית בריכות ביער המורים ובסמוך לבית החולים איתנים לצורך השוואת לחצי המים באזור, וקווי מים המובילים אליהם. תחום התכנית: רשימת הגושים וחלקי הגושים הכלולים בתכנית: חלקה חלק מחלקה גוש מרחב תכנון מחוז ...

 9. גיליון 5734 עמוד 2 מתאריך 05/11/2007

  ... 1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86. 2    י״פ התשס׳׳ו, עמ' 3344. הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה- 1965', כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו-76ג(10) לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה ...

 10. גיליון 5732 עמוד 3 מתאריך 31/10/2007

  ... ט)    הארגון פעל כארגון נוער ברציפות שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה לתמיכה, שבהם עמד בכל הקריטריונים המפורטים במבחנים אלה, למעט דרישות סף מספריות; ואולם בשנתיים אלה פעל ארגון הנוער בהיקף שאינו נופל מ-50% מדרישות הסף המספריות הקבועות במבחן זה (חניכים, סניפים ויישובים מועדפים). (י) לאור חשיבותה של ...