אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6650 עמוד 4 מתאריך 22/08/2013

  ... מאור פרנטה אייל דרעי שי קבסה דוד ויינר יוסף רינסקי דותן חרוש יוסי שדה עידן ידין עוואד שלייב בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה ...

 2. גיליון 6647 עמוד 14 מתאריך 19/08/2013

  ... אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה: יישוב שטח לרכישה זמנית במ”ר שטח במ”ר חלקה גוש כפר יחזקאל 1 270 8 20578 כפר יחזקאל ...

 3. גיליון 6637 עמוד 4 מתאריך 30/07/2013

  ... 5( אילן טייכמן לממלא מקום נציגי בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות; )6( נחום-זאב פלד )קרולפלד( לממלא מקום נציגי בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומית. המינויים הקודמים בטלים2. ג' באב התשע׳׳ג )10 ביולי 2013( )חמ 3-7-ה1( אורי אריאל _    שר הבינוי והשיכון ...

 4. גיליון 6636 עמוד 22 מתאריך 29/07/2013

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת חלוקה למגרשים והגדרת זכויות בלא שינוי בשטח הבנייה; ב) הוספת הוראות לזיקת הנאה למעבר תשתיות ומיגון אקוסטי לאורך דרך המכבים: 1) חלוקה למגרשים; 2) שינוי קווי בניין; 3) הוספת הוראות לזיקת הנאה למעבר רכב, הולכי רגל ותשתיות בין מגרשים 10/4 ו-10/1; 4) הוספת הוראות לזיקת הנאה ...

 5. גיליון 6634 עמוד 2 מתאריך 25/07/2013

  ... תחנת הכוח "אורות רבין" והחלת נוהל מעקב ופיקוח; )6) תכנית מיתאר ארצית - תמ״א 1/46 - מרכז שהייה וטיפול במסתננים - שינוי מס' 1; )7) תכנית מיתאר ארצית - תמ״א 10/ג/5 - תחנת מיתוג ירקון ורצועות לקווי חשמל במתח 400 ק"ו ממנה ואליה. ג' באב התשע״ג )10 ביולי 2013) )חמ 3-697) אביחי מנדלבליט ...

 6. גיליון 6634 עמוד 6 מתאריך 25/07/2013

  ... אורי שלום _    הממונה 2 ק׳׳ת התשנ׳׳ד, עמ' 1285; התשע׳׳ג, עמ' 104. הסמכה לעניין מתן רישיון מכון בדק לפי חוק הטיס, התשע״א-2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 169(א) לחוק הטיס, התשע״א-2011י (להלן - חוק הטיס), אני מסמיך את בעלי התפקידים ברשות התעופה האזרחית המפורטים להלן בסמכויותי לפי סעיף 22 לחוק ...

 7. גיליון 6619 עמוד 4 מתאריך 30/06/2013

  ... יס-אור בע״מ, ח״פ 51-361050-1, והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד אמנון פרידמן, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים 95483, נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.4.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.7.2013, בשעה 10.00 ...

 8. גיליון 6616 עמוד 9 מתאריך 27/06/2013

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ״ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע״מ, רחוב אריאל שרון 3, אור יהודה, את ...

 9. גיליון 6616 עמוד 10 מתאריך 27/06/2013

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-2 31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, מרחוב אריאל שרון 3 אור יהודה, את ...

 10. גיליון 6616 עמוד 13 מתאריך 27/06/2013

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ׳׳ד-11964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע׳׳מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את ...