אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6403 עמוד 2 מתאריך 22/04/2012

  ... ד׳׳ר אלי רונן, ת׳׳ז 070277253 ד׳׳ר פרידליך אורי מילר, ת׳׳ז 016535247 במחוזות חיפה והצפון לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה: פרופ' מיכאל ריצנר, ת׳׳ז 303834089 ד׳׳ר ולנטינה פישקין, ת׳׳ז 314509555 ד׳׳ר אליאלס עבוד, ת׳׳ז 052422185 ד״ר כיאל ג'סאן, ת׳׳ז 023489164 ד׳׳ר סטלה אדלר, ת׳׳ז 311629588 ד״ר סבטלנה ...

 2. גיליון 6400 עמוד 5 מתאריך 03/04/2012

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: שטח לביטול ...

 3. גיליון 6393 עמוד 27 מתאריך 20/03/2012

  ... אורי זליגמן רשם האגודות השיתופיות הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןערמונית טכנולוגיות (1989) בע״מ (ח”פ 51-138443-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 4. גיליון 6374 עמוד 17 מתאריך 09/02/2012

  ... עיקרי הוראות התכנית: א. המרתם של 3,000 מ׳׳ר שטחי שירות מאושרים (בתכנית ו/או בהיתר) ל-3,000 מ׳׳ר שטחים עיקריים במסגרת המבנה הקיים. שטחים אלה ימוקמו בתוך מבנה היכל הספורט, בתוך קונטור הבניין הקיים, כלומר לא יבלטו מהיטל הגג וקיר המסך או מתחת לפני הקרקע, מתחת לרחבת היכל הספורט ובתחום כל המרתפים הקיימים ...

 5. גיליון 6368 עמוד 8 מתאריך 26/01/2012

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 6. גיליון 6364 עמוד 3 מתאריך 22/01/2012

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 7. גיליון 6363 עמוד 6 מתאריך 19/01/2012

  ... 24)    מרדכי שמואלי, ת׳׳ז 022338131, מנהל אגף בכיר (תשתיות תעופתיות); (25)    עמיר שלום, ת׳׳ז 058045691, מנהל תחום (רישוי עובדי טיס); (26)    פוול גרנדל, ת׳׳ז 303729479 , מנהל אגף בכיר (כשירות אווירית); (27)    פנחס ברגר, ת׳׳ז 029721727, מנהל תחום בכיר (מגבלות בנייה וסביבה ...

 8. גיליון 6359 עמוד 2 מתאריך 11/01/2012

  ... בני שאלתיאל, ת״ז 053393393 אורה זמיר, ת״ז 008395758 בעלי ניסיון בתחום החינוך: רונית סמדר דרור, ת״ז 022733737 רינה חדד, ת״ז 055917538 משה גרבלר, ת״ז 006930457 רינת חלאבי, ת׳׳ז 058814195 אלכסנדר לוין, ת״ז 065832792 גלית ארזי, ת״ז 067439307 אלי כרמי, ת׳׳ז 003355120 תוקף המינוי לשנתיים ...

 9. גיליון 6356 עמוד 11 מתאריך 09/01/2012

  ... השטח, כולל תשתיות ושירותים. ו. קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות. ז. קביעת השלבים וההתניות לביצוע. ח. קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 13/05/2011 ובילקוט הפרסומים 6255, התשע׳׳א, עמ' 5119, בתאריך 26/06/2011 ...

 10. גיליון 6338 עמוד 11 מתאריך 11/12/2011

  ... יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו מרחב תכנון מקומי בת ים הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה ...