אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6338 עמוד 12 מתאריך 11/12/2011

  ... מטרת התכנית: יצירת רצועת דרך חדשה לאורך הפאה הצפונית של מגרש מגורים לצורך הכללת קו ביוב עירוני ושימור עצים בתחומה, על חשבון דרך הגישה הקיימת מדרום למגרש. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים בלא הסכמת בעלים; ב) צמצום רוחב הדרך הקיימת מ-11 מ' ל-8 מ' ויצירת דרך לתשתית ציבורית ברוחב של 3 ...

 2. גיליון 6337 עמוד 10 מתאריך 08/12/2011

  ... מלכה דרור ת.ז.: 056524358 דרורים השקעות-1, שותפות מוגבלת 55-024309-1 07/08/2011 קסטנבוים ירון אברהם ת.ז.: 025134107 II קרן תשתיות ישראל אי.אי.אף. 2011) שותפות) ISRAEL מוגבלת INFRASTRUCTURE FUND II (I.I.F. 2011) LIMITED PARTNERSHIP 55-024310-9 07/08/2011 ...

 3. גיליון 6333 עמוד 2 מתאריך 04/12/2011

  ... מטרות מטרות אמות מידה אלו הן קידום ספורט הנשים בישראל לרבות פיתוח ועיבוי תשתיות אנושיות, כמותיות ואיכותיות, באמצעות - (1)    הגדלת מספר ילדות, נערות ונשים הפעילות בספורט וקידומן; (2)    הקמת קבוצות ספורט חדשות ילדות, נערות ונשים בכל הגילים; (3)    קיום ליגות ותחרויות של ספורטאיות ...

 4. גיליון 6329 עמוד 31 מתאריך 01/12/2011

  ... הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' בר/ 76/ 9שם התכנית: קהילת אלי סיני - פלמחים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' בר/ 76/ 9, שינוי לתכניות בר/ 76/ 7, בר/ בת/ 76/ 4, בר/ 76, בר/ 61, בר/ 76/ 2, בר/ 76/ 5, כפיפות לתכניות תמא/ 37 ...

 5. גיליון 6329 עמוד 79 מתאריך 01/12/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. סיגל כהן, עו״ד, מפרקת אילת טי אל וי בע׳׳מ (ח״פ 51-419113-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 6. גיליון 6323 עמוד 7 מתאריך 20/11/2011

  ... התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 5.    תיאור הקרקע: חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה: תחת שיפוט ...

 7. גיליון 6317 עמוד 4 מתאריך 10/11/2011

  ... שלום שמחון _    שר התעשייה המסחר והתעסוקה 1 ס״ח התשי׳׳א, עמ' 205; התשל׳׳א, עמ' 63. הודעה על מינוי ממלא מקום לנציג שר התשתיות הלאומיות בוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)(4) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה ...

 8. גיליון 6314 עמוד 2 מתאריך 03/11/2011

  ... המוסד מקיים פעילות בשני תחומי הפעילות המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2), כמפורט להלן, ולאחר שעמדו בשאר התנאים הנדרשים לפי מבחנים אלה: (א)    הענקת שירותי ייעוץ והכוונה הלכתיים בתחומי הפוריות, לרבות מענה הלכתי לשאלות; (ב)    מתן שירותי פיקוח והשגחה הלכתיים לאורך כל תהליך ההפריה בהתאם לדרישות ...

 9. גיליון 6307 עמוד 8 מתאריך 10/10/2011

  ... ב)    על גבי טופס הבקשה יצהירו מורשי החתימה כי כספי התמיכה ישמשו אך ורק לעבודות פיתוח בתי העלמין שבבעלות המוסד או שבאחזקתו, בהתאם למבחנים אלה, לרכישת קרקעות, לשם הרחבת בית העלמין או הקמתו ולאחזקת בית העלמין לאורך ימים, וכי כספים אלו ינוהלו במשק כספי נפרד ובחשבון בנק נפרד. למען הסר ספק, כספי התמיכה ...

 10. גיליון 6305 עמוד 22 מתאריך 06/10/2011

  ... הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית שם התכנית: קהילת אלי סיני - פלמחים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' בר/ 76/ 9 שינוי לתכניות בר/בת/4/76, בר/7/76, בר/5/76, בר/61, בר/76, בר/ 2/76, כפיפות לתכניות תמא/13, תמא/22, תממ/21/3, תמא/35 ...