אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6305 עמוד 27 מתאריך 06/10/2011

  ... מרחב תכנון מקומי נס ציונה מרחב תכנון מקומי מודיעין הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1)    ״תכנית מפורטת מס' מד/מק/27/5א״, שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מד/1/5, גז/מד/במ/5 ...

 2. גיליון 6292 עמוד 9 מתאריך 12/09/2011

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 3. גיליון 6292 עמוד 17 מתאריך 12/09/2011

  ... קביעת הוראות בגין הריסת מבנה, מדרגות וגדרות. י. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, העתקה, נטיעה ושימור. יא. קביעת הוראות והנחיות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה. יב. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות חשמל, מים וביוב, גז ותקשורת. יג. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש. יד. קביעת שלבים לביצוע. טו ...

 4. גיליון 6278 עמוד 19 מתאריך 10/08/2011

  ... ב. קביעת הוראות בנייה: קביעת מרווחי בנייה, קביעת גובה בניינים, הנחיות בנייה. ג. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכר. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 28/08/2009 ובילקוט הפרסומים 5994, התשס׳׳ט, עמ' 5569, בתאריך 03/09/2009 ...

 5. גיליון 6271 עמוד 8 מתאריך 27/07/2011

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1 21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, רחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 6. גיליון 6261 עמוד 24 מתאריך 06/07/2011

  ... שם שותפות מס' שותפות 01/03/2011 03/04/2011 ביכלר לאור 54-024130-4 20/03/2011 05/04/2011 אר.קיי.יוניק R.K.UNIQUE 54-024132-0 06/04/2011 27/04/2011 EFI- SUNSHINE סאנשיין אי.אף.איי-שותפות כללית רשומה REGISTERED GENERAL PARTNERSHIP ...

 7. גיליון 6258 עמוד 2 מתאריך 29/06/2011

  ... הפעילות הנתמכת לפי הוראות חלק זה היא פרויקט בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים כלליים לעניין מבחנים אלה: ”פרויקט בינוי ופיתוח תשתיות” - פרויקט להקמה, הרחבה או שיפוץ של מבנה המיועד למתן שירותי בריאות, בתחומי בית החולים, לרבות ציוד שרכישתו נדרשת באופן סביר לצורך תפעול השירותים במבנה ובלבד ...

 8. גיליון 6255 עמוד 48 מתאריך 26/06/2011

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטות: אורך: 159835-157008, רוחב: 605893-610655. תיאור המקום: התכנית משתרעת בין כביש מס' 4 (צומת יד מרדכי - מחסום ארז) במערב, כביש מס' 34, צומת יד מרדכי - שדרות בצפון ובמזרח וגבול הרשות הפלשתינאית רצועת עזה בדרום. יישובים אשר קטע משטחם כלול בתכנית: קיבוץ יד ...

 9. גיליון 6233 עמוד 19 מתאריך 08/05/2011

  ... ז. קביעת הוראות בדבר צמצום ומניעת מפגעים בפיתוח תשתיות הנדסיות. ח. קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות להוצאת היתרי בנייה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף ...

 10. גיליון 6229 עמוד 21 מתאריך 28/04/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אור בן נפתלי, מפרק גרינבלד - פרדו אדריכלים בע״מ (ח״פ 51-262323-2) (בפירוק מרצון ...