אל אור תשתיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6211 עמוד 8 מתאריך 09/03/2011

  ... אורי ורדי 58965 15.12.10 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול; תחזוקה במועצה מקומית מיתר אלו את ניצן בע״מ 58944 15.12.10 פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים GUANDONG HUACHANG סין ,ALUMININUM FACTORY CO. LTD ...

 2. גיליון 6197 עמוד 21 מתאריך 09/02/2011

  ... גישה לרצועת תשתיות עירונית. שוקי אמרני יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1)    ”תכנית מפורטת מס' מד/מק/4/20”, שינוי לתכניות מד/20, מד/מק/1/20 ...

 3. גיליון 6195 עמוד 18 מתאריך 01/02/2011

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 4. גיליון 6191 עמוד 3 מתאריך 23/01/2011

  ... 055484224 ענת רז 022976435 עזי חזקיה 031893365 גבריאל סנקר 055728885 אלי פרא 058830027 הדר תיכון 053493961 רם עברי 054709944 ינאי היערי 032421646 אורן וייט 025347899 רועי הראל-זיני ...

 5. גיליון 6183 עמוד 7 מתאריך 04/01/2011

  ... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2010 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה: 1.    מספר הרישום. 2.    תאריך החתימה. 3.    הצדדים. 4.    ענף. 5.    היקף. 6.    נושאים. 7.    תאריך הגשה. 8.    תקופת תוקפו. 1.    325/2010 2.    6.9.2010 3 ...

 6. גיליון 6183 עמוד 28 מתאריך 04/01/2011

  ... מטרת התכנית: חיבור מחלף עוקף קריות לדרך העמקים הקיימת תוך הרחבתה ושינוי מפלס לצורך חיבורה לגשר המוצע, ומתן אפשרות למעבר תשתיות מסילתיות וכבישים עתידיים. התוויית דרך חדשה מצפון לשכונת מגורים קיימת בקרית אתא, לאורך רח' ביאליק והרחובות הניצבים לו: רח' פרישמן ורח' י. ל. פרץ, דרך המחברת את דרך העמקים לרח ...

 7. גיליון 6180 עמוד 9 מתאריך 30/12/2010

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 30 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרחוב יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 8. גיליון 6180 עמוד 10 מתאריך 30/12/2010

  ... לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ”ד-1964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ, מרח' יהדות קנדה 29, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף ...

 9. גיליון 6174 עמוד 5 מתאריך 19/12/2010

  ... בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה- 11985 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן - המשרד) למוסדות ציבור לצורך פיתוח תשתיות בבתי חולים שבבעלות קופות חולים, כמפורט להלן: תקנה תקציבית מס' 67190508 1 . במבחנים אלה ...

 10. גיליון 6173 עמוד 17 מתאריך 17/12/2010

  ... הגשת בקשה להיתר בניה בהתאם לשיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים כושר נשיאה של תשתיות במגרש ובאזור פתרונות חניה. 4. תוספת זכויות מכוח תכנית זו ביחס לחלקות שלגביהן אושרה תוספת בניה מכוח תמ׳׳א 38 או בחלקות לגביהן אושרו תכניות לתוספת קומות, ו/או הרחבת דירות תינתן בהפחתת הזכויות שאושרו בתכניות אלה ...