אמנון שושני משרד עורכי דין - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6773 עמוד 37 מתאריך 19/03/2014

  ... המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.2.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס ולדמן, ת׳׳ז 007345010, מרח' הלוטם 12, אורנית, למפרק החברה. פנחס ולדמן, מפרק אמנון שושני, עו״ד - נאמנויות בע״מ (ח׳׳פ 51-213990-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 2. גיליון 6772 עמוד 9 מתאריך 19/03/2014

  ... לייוי משרד 19 80287 לייוי אליטה 4ר859 1/ 1 גולדפרב חנה יוהנה 1/1 05989 המדרר רחל 1/10/501 טורקיה שמחה 1/10/992 גולד פרא בנימין 1/10/533 כלש בשה 1/10/590 לשקר אשררם 1/10/0/4 חיה צדוק ...

 3. גיליון 6740 עמוד 2 מתאריך 21/01/2014

  ... משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה הודעות לפי חול! הירושה, התשכ״ה - 1965 -זורעה עלי בקשות לצו ירושה וצו קיום ;צוואה בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצוו קיום צוואה ...

 4. גיליון 6590 עמוד 3 מתאריך 12/05/2013

  ... חנא ג'וני אמנון צרפתי י״ג בניסן התשע״ג (24 במרס 2013) (חמ 3-2031) גדעון סער שר הפנים מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי״ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954י, אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ...

 5. גיליון 6572 עמוד 7 מתאריך 04/04/2013

  ... עבודה של עובדים במשרד, וכן לעניין עבודה, תפקיד או שירות למען המשרד בידי אדם אחר: )1( המנהל הכללי של הרשות; )2( הממונה על הביטחון ברשות; )3( סגן המנהל הכללי מינהל ומשאבי אנוש ברשות. כ׳׳ט באדר התשע׳׳ג )11 במרס 2013( )חמ 3-2096( משה דיין _    נציב שירות המדינה 1 ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 322 ...

 6. גיליון 6568 עמוד 5 מתאריך 20/03/2013

  ... 028706117 042081224 052805819 021802558 032106163 בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה. תוקף מינוי זה עד יום ט' בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם ...

 7. גיליון 6442 עמוד 21 מתאריך 09/07/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.11.2012, בשעה 11.00,    במשרדי המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אמנון גת, עו״ד, מפרק 5113 ילקוט הפרסומים 6442, י״ט בתמוז התשע״ב ...

 8. גיליון 6416 עמוד 3 מתאריך 16/05/2012

  ... ג)    רן וירניק4; (ד)    אבישי זיו5; (ה)    אמנון נזרי6; (ו)    שושנה שרביט שפירא7; (ז)    ניסים פרימו8; (ח)    משה נדם9; (ט)    יצחק ברמן10; (י) נורית ג'רבי"; (יא) אייל יצחקי; י׳׳ב בניסן התשע׳׳ב (4 באפריל 2012) (חמ 3-4078) יעקב נאמן _    שר המשפטים ...

 9. גיליון 6366 עמוד 2 מתאריך 23/01/2012

  ... משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965 הודיעה על בקשות לצו ירושה ושוו קיום היואה ב תיקים המפ ורטים להלו הו גשו לרעו מים לעתיני ירואה בלשכות השונות בהתאם לסעיף 47 לפוק ניתנו! בזה הודעה כי וצו קיום צוואה ...

 10. גיליון 6360 עמוד 15 מתאריך 15/01/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.4.2012, בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. לירז גונן אללוף, עו״ד, מפרקת ג.י.ע. חברה לבניין השקעות ויזום 996ו בע״מ ...