אנקונינה תעשיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6424 עמוד 14 מתאריך 04/06/2012

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.5.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב אנקונינה, מרח' האנפה 9, אילת, למפרק החברה. ילקוט הפרסומים 6424, י״ד בסיוון התשע״ב, 4.6.2012 4372 ...

  2. גיליון 5876 עמוד 4 מתאריך 04/12/2008

    ... וירצר, ת”ז 027712231 ר׳׳כ רותם טרנטו, ת”ז 059093575 ר׳׳כ ענת קון, ת”ז 022796544 ר׳׳כ מיכל אריאל, ת”ז 027721372 ר׳׳כ מיכל אינגבר, ת”ז 53674792 ר׳׳כ שירלי רוזין, ת”ז 24618803 ר׳׳כ אורלי אנקונינה, ת”ז 023984370 ר׳׳כ אפרת בוכריס, ת”ז 024977654 ר׳׳כ אסנת גיא, ת”ז 056713001 ר׳׳כ משה מימון, ת”ז 055386171 ...

  3. גיליון 5643 עמוד 36 מתאריך 22/03/2007

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.2.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנרד (יצחק) אנקונינה, מרח' השקד 24, מושב רשפון, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את ...