אסף רז ניהול - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6460 עמוד 28 מתאריך 16/08/2012

  ... ביום 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' עמק דותן 52, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ישראל אשכנזי, מפרק רז - דף תעשיות בע״מ (ח״פ 51-107026-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6337 עמוד 24 מתאריך 08/12/2011

  ... שם שותפות מס' שותפות 01/11/2011 ורדי אסף ת.ז.: 025662156 ריאליטי קרן השקעות II, שותפות מוגבלת REALITY INVESTMENT FUND II, LIMITED PARTNERSHIP 55-024380-2 01/11/2011 ריאליטי ניהול קרנות בע׳׳מ REALITY FUNDS MANAGEMENT LTD מ.תאגיד.: 514677913 ...

 3. גיליון 6294 עמוד 23 מתאריך 15/09/2011

  ... חיפה גינון והשקיה בע״מ (ח״פ 51-276117-2) אליהו בן לולו - ייעוץ וניהול פרויקטים בע״מ )ח״פ 51-336516-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.11.2011 ...

 4. גיליון 6253 עמוד 25 מתאריך 23/06/2011

  ... ביום 10.8.2011, בשעה 16.00, ברח' החבצלת 9, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נורית מזובר-רז, עו״ד, מפרקת נעלי חמסה בע״מ (ח״פ 51-413138-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6238 עמוד 68 מתאריך 19/05/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עמוס רז, מפרק פג׳רין ניהול וייעוץ בע״מ (ח”פ 51-375289-9) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6079 עמוד 18 מתאריך 25/04/2010

  ... בשעה 10.30, במשרדי החברה, רח' מרטין גהל 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אסף לוין, עו׳׳ד, מפרק גמא ניהול השקעות וייעוץ כלכלי (1995) בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-219676-7) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 5997 עמוד 20 מתאריך 10/09/2009

  ... 06/07/2008 שד' ירושלים 221 תל אביב פרחי אילנה ת.ז.: 070304357 מוניות הבורסה 54-021211-5 01/01/2009 יהלום 37 רחובות בוסקילה אסף ת.ז.: 658218865 רוטברט רז בוסקילה ושות' -שותפות רואי חשבון 54-022589-3 01/01/2009 ד.נ שמשון מבוא חורון ...