ארז - אדר מחשבים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6820 עמוד 7 מתאריך 18/06/2014

  ... ב׳ בתמוז התשע״ד (30 ביוני 2014) כ״ג בתמוז התשע״ג (1 ביולי 2013) אירית ארזי טורעאן ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) ח׳ באדר התשע״ג (18 בפברואר 2013) זאב רקנטי טירה ט׳ בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014) כ״ו בטבת התשע״ג (5 בפברואר 2013) קובי גינזבורג ...

 2. גיליון 6549 עמוד 15 מתאריך 17/02/2013

  ... לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע״א-2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע׳׳א-2011י (להלן - החוק), אני מסמיך בזה את עובד המועצה האזורית אשכול, אופיר ארז, ת״ז 022078935, לאחר שקיבל הכשרה מתאימה ...

 3. גיליון 6376 עמוד 2 מתאריך 12/02/2012

  ... כ״ג בתמוז התשס״ט (15 ביולי 2009) 023035462 ארז בדש בית שאן + החברה הכלכלית ה' בטבת התשע״ב (31 בדצמבר 2011) כ״ה בטבת התש״ע (1 בינואר 2011) 25062639 דורית כהן בני עייש ה' בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2011) י״ב באדר התשס״ט (8 במרס 2009) 21824958 ...

 4. גיליון 6236 עמוד 5 מתאריך 15/05/2011

  ... ד' באדר א' התשע״א (8 בפברואר 2011) (חמ 3-629) יעקב מימרן _    הממונה על ענייני הנפט 1    ס״ח התשי״ב, עמ' 322. 2    י״פ התשס״ט, עמ' 1894. הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף ...

 5. גיליון 6215 עמוד 31 מתאריך 24/03/2011

  ... בבית המשפט המחוזי מרכז פר׳׳ק 37242-01-11 בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אנטר-נט מחשבים וציוד בע׳׳מ, ח״פ 51-365876-5, והמבקשים: שמשון דה האס ואח', ע״י ב״כ עו״ד אבי זילברפלד, מדרך בן גוריון 34, רמת גן 52573, טל' 03-5753443, פקס' 03-6124201 ...

 6. גיליון 6069 עמוד 35 מתאריך 10/03/2010

  ... למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. ארז קלינמן, מפרק 2249 ילקוט הפרסומים 6069, כ״ד באדר התש״ע, 10.3.2010 ...

 7. גיליון 5943 עמוד 7 מתאריך 23/04/2009

  ... כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) 23035462 בדש ארז נחף י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009) 59962332 מנסור גאליה נחף י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) 52264819 אפרת צבי4•6 נצרת ...