ארטמיס סחר - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6079 עמוד 14 מתאריך 25/04/2010

    ... בלו ברד סחר בע׳׳מ (ח״פ 51-124637-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל ...