ארסד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5737 עמוד 42 מתאריך 12/11/2007

  ... במשרד עו״ד שמעון כנעני, רח' סוקולוב 58, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמעון כנעני, עו״ד, מפרק ארסד יזמות(2001) בע״מ (ח״פ 51-308353-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 5709 עמוד 34 מתאריך 28/08/2007

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. גיא וינברג, עו״ד, מפרק ארסד יזמות(ו200) בע״מ (ח״פ 51-308353-5) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 5627 עמוד 36 מתאריך 07/02/2007

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.3.2007, בשעה 18.00, ברח' שפינוזה 17, הרצליה 46683, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אסף פרימן, מפרק ארסד בע״מ (ח”פ 51-271847-9) (בפירוק) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 5563 עמוד 47 מתאריך 09/08/2006

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.7.2006, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם כרמלי, ת׳׳ז 023052277, מרח' מרגלית 40, חיפה, למפרק החברה. אברהם כרמלי, עו״ד, מפרק ארסד בע״מ (ח”פ ...