אר.די. טק הפצה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6129 עמוד 7 מתאריך 24/08/2010

    ... יעקב אברהמס, רח' יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ישראל ציגלר, מפרק אר.די.טק הפצה בע״מ (ח״פ 2—393814—51) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6098 עמוד 72 מתאריך 21/06/2010

    ... אר.די.טק הפצה בע״מ (ח״פ 51-393814-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ...