אשכול דעת תקשורת ושירותים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6153 עמוד 6 מתאריך 28/10/2010

    ... 11)    המוסד הגיש את כל המסמכים וההתחייבויות לפי מבחנים אלה ולפי ההנחיות שפרסמה או מפרסמת הוועדה בתקשורת ובאתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מזמן לזמן, הנוהל וכל דין. 5. אמות מידה לחלוקת התמיכה התמיכה תחולק בהתאם לאמות המידה והניקוד המופיע בצדן, כמפורט להלן: (1)    מחזור ...

  2. גיליון 6024 עמוד 6 מתאריך 23/11/2009

    ... שנבחר ומידת התאמתה, כמפורט להלן (10%): (1)    תכנית השיווק וההטמעה שהוצגה, היא ארצית וכוללת שימוש באמצעי תקשורת ארציים (עיתונות כתובה ארצית, אינטרנט, רדיו או טלוויזיה) ומותאמת לקהל היעד, להנחת דעת המשרד - 10 נקודות; (2)    תכנית השיווק וההטמעה שהוצגה היא אזורית או מקומית ...