אש - אקסלנס - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6642 עמוד 49 מתאריך 12/08/2013

    ... קרן מקבילה III ג׳מיני ישראל GEMINI שותפות מוגבלת ISRAEL III PARALLEL FUND LIMITED PARTNERSHIP 55-020529-8 09/12/2012 אקסלנס השתלמות פלטינום ת.ז. : 500603998 קרן מקבילה III ג׳מיני ישראל GEMINI שותפות מוגבלת ISRAEL III PARALLEL FUND LIMITED PARTNERSHIP 55-020529-8 ...

  2. גיליון 5722 עמוד 33 מתאריך 25/09/2007

    ... 20.11.2007, בשעה 17.00, במשרדי החברה, שד' נוה עובד 28, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אריאל וייס, מפרק אש-אקסלנס בע״מ (ח״פ 51-235452-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 5704 עמוד 37 מתאריך 16/08/2007

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עופר שרגיל, עו״ד, מפרק אש - אקסלנס בע׳׳מ (ח״פ 3—235452—51) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...