א את כ - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6892 עמוד 5 מתאריך 06/10/2014

  ... 2. מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה. 3 . הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה. כ' באלול התשע׳׳ד (15 בספטמבר 2014) (חמ 3-107-ה1) נפתלי בנט שר הכלכלה הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות ...

 2. גיליון 6888 עמוד 3 מתאריך 30/09/2014

  ... אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ו2(ב) לחוק הניקוז ולאחר התייעצות במועצה הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכנית הניקוז ”הסדרת תעלת ניקוז במורד שמורת טבע עין מלקוח” של רשות ניקוז ירדן דרומי2 שהודעה בדבר הנחתה פורסמה בילקוט הפרסומים 6655, התשע׳׳ג, עמ' 7922, מיום כ”ז באלול התשע׳׳ג (2 בספטמבר 2013 ...

 3. גיליון 6887 עמוד 2 מתאריך 28/09/2014

  ... מודיעים בזה כי הממשלה מינתה לתקופת כהונה שנייה, בהתאם לסעיף 124טז(א) לחוק המים, התשי”ט-1959י, ועל פי המלצת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, את חיים גבירצמן, לנציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב1. כ”ד באב התשע׳׳ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-822) אביחי מנדלבליט _    מזכיר הממשלה ...

 4. גיליון 6886 עמוד 13 מתאריך 23/09/2014

  ... ומת׳ תיק יחשות 1/2013ה/10 בן צווו־ נורה לן צוו־ את אברהם 0ב720/[ 014^/015/^1 רוט אדוות רוט אלה 1/72047 !014ו;/14/033 נסנסון אלישבע ג]שון ומנאם V72750 סשס/סה/ת כ״י־י־רמין צפורת פיירמ ן שרלור יצהק ]/70730 ...

 5. גיליון 6884 עמוד 7 מתאריך 21/09/2014

  ... מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת כ- 4478 יחידות דיור, לצורך הרחבת השטחים לפיתוח בקרית ביאליק, מצפון לשכונת גבעת הרקפות. עיקרי הוראות התכנית: א.    שינוי ״עוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות: מגורים ד', מסחר ומשרדים, ספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, פארק/גן ציבורי, מתקנים ...

 6. גיליון 6881 עמוד 5 מתאריך 17/09/2014

  ... ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 4. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בלוד, רח' מיכה רייסר, המזוהה כגוש 3967, ח׳׳ח 30-27, 42; הייעוד: שב”צ. כ׳׳ה באב התשע׳׳ד (21 באוגוסט 2014) (חמ 3-2) יאיר רביבו ...

 7. גיליון 6881 עמוד 8 מתאריך 17/09/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בניין במגרשים 16, 17 3.6- מ' במקום 4 מ' בקו בניין מערבי, 4.5 מ' במקום 5 מ' בקו בניין צפוני, ושינוי קו בניין פנימי באזור בניין מס' 1, בנוסף קביעת קווי בניין לבליטות, מרפסות זיזיות, עמודים וגזוזטראות עד 2 מ' מקו מגרש; ב) העברת זכויות בנייה ויח”ד למגורים בשיעור ...

 8. גיליון 6880 עמוד 3 מתאריך 16/09/2014

  ... את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 4.    תיאור הקרקע - חטיבת קרקע באשדוד המזוהה כ - שטח כולל במ״ר ייעוד מגרשים חלקי חלקה גוש 19,215 מבנים ומוסדות ציבור 35-30 9 471 27 2064 16,456 ...

 9. גיליון 6879 עמוד 3 מתאריך 16/09/2014

  ... ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 4    . תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בקרית מוצקין, ששטחה כ-311 מ׳׳ר, המזוהה כגוש 10423, חלקה 62 (לשעבר חלקי חלקה 7 המסומנים בתשריט ק/373) כדרכים, והמסומנת בצבע ורוד. כ׳׳א באב התשע׳׳ד (17 באוגוסט 2014) (חמ 3-2 ...

 10. גיליון 6879 עמוד 7 מתאריך 16/09/2014

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כ ן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1888. מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ...