א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6890 עמוד 5 מתאריך 02/09/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.11.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ...

 2. גיליון 6889 עמוד 13 מתאריך 30/09/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ארתור מוהר, עו״ד, מפרק ש.ח. עולם של ילדים בע״מ (ח״פ 51-396118-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית ...

 3. גיליון 6889 עמוד 15 מתאריך 30/09/2014

  ... ד.ג.ש. נוף כנרת בע״מ (ח״פ 51-504879-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ...

 4. גיליון 6887 עמוד 8 מתאריך 28/09/2014

  ... 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307. 2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ש/12/ג (להלן - התכנית), שהודעה ...

 5. גיליון 6886 עמוד 26 מתאריך 23/09/2014

  ... כ׳ 1^70־7; |2 יעיגו^י^ילז׳ סמיון 1/7281 6 נזכלנור נגלר־וז 1/72817 וסילול גל [לריס 1/72828 רחמיי סאץ 1/22821 בשכמי פרלש V22822 שוייצר שרש 1/2271^ וזרמן וספ 1/22768 ויי טרראוב סילביו 1/82808 ...

 6. גיליון 6886 עמוד 28 מתאריך 23/09/2014

  ... 4^333 2 7־^ ת קוגi־־ס מיכאל 1 /62334563 קיסר ב סתה 7־623345/ 1 מוגר מי fa ׳3 1/62840 ניסוני באבהם 1/62827 מפטר אן ציון 1/62800 רתכטב יינקו יעקב 1/67881 קורו ^א רהם יצחק 1/62822 גור ש^בל ...

 7. גיליון 6886 עמוד 34 מתאריך 23/09/2014

  ... 30133736 פרטיב יוסף 29:02 90/20/16 07/21/13 32640-27-13 36183 זיסו א ל 0/2,וזיפה 14066090 חאזן שרין 16/דד/ד2 1:02ד 98/21/13 4-26-14ד595 36861 אמרה 0/0 ,טמרה 807ד6888 חג׳אזי אמאל 29:02 20/29/16 98/21/13 ...

 8. גיליון 6886 עמוד 44 מתאריך 23/09/2014

  ... בר כוכבא 40/16, א שקלון 4155346ר הלוי שרון מיה 27/02/16 3778-02-12 12742 יצחיק ש דה 746/6, ירוחם 2ר245579 וולינר!אריה 25/08/16 26954-02-12 12371 פטריה 4/2י באר שבע 75715231 כקנין מרדכי 24/05/16 42060-08-13 ...

 9. גיליון 6886 עמוד 58 מתאריך 23/09/2014

  ... קיבוץ גלויות א/44,אופקים 38011199 כהן טלי 18: 30 04/04/16 03/00/14 0755-00-14 90541 כוכב מיכאל 47/0,כוכב מיכאל 48927749 כהן יומי: 02:30 28/08/16 28/08/14 25051-15-14 90481 תאשור 20/0,תאשור 88924685 כהן קובי ...

 10. גיליון 6886 עמוד 61 מתאריך 23/09/2014

  ... ארנשטיין שמואל 26/03/14 42910-03-13 7206 קוסטה ריקה 113/2, ירושלים 61130845 הרוש שמעון 19/05/14 29840-01-12 6449 גלגל 4 א.ת. צפ, אשקלון 81008773 סלאמה בסאם 09/03/14 6047-03-13 7362 ת.ד. 94273 בית 0/0, ירושלים ...